Pengar, bankkredit och ekonomiska cykler, kap. 4.8

Kreditåtstramningsprocessen Ett av de centrala problemen med kreditexpansion och skapande ex nihilo av depositioner – och därigenom av bankdepositionsavtalet med fraktionella reserver – är att, på samma sätt som att denna process oundvikligen släpper lös krafter som motverkar kreditexpansionens effekter på den reala ekonomin, så frigörs också krafter som leder till en samtidig process av Läs mer om Pengar, bankkredit och ekonomiska cykler, kap. 4.8[…]

Pengar, bankkredit och ekonomiska cykler, kap. 4.7

PARALLELLER MELLAN DEPOSITIONSSKAPANDE OCH UTGIVNING AV BANKSEDLAR UTAN TÄCKNING En ekonomiska analys av utgivningen av sedlar utan täckning – en verksamhet som växte fram långt efter upptäckten av fractional-reserve banking – är inte ett av denna boks huvudsyften.[1] Det kan dock vara nyttigt vid denna tidpunkt att i viss detalj beakta de redovisningstekniska och juridiska aspekterna Läs mer om Pengar, bankkredit och ekonomiska cykler, kap. 4.7[…]

Pengar, bankkredit och ekonomiska cykler, kap. 4.6

YTTERLIGARE SVÅRIGHETER NÄR EXPANSION INLEDS SAMTIDIGT AV ALLA BANKER Då vi i detta sammanhang måste erbjuda ett förenklat perspektiv för att belysa processerna av kreditexpansion är det nu nödvändigt att göra ytterligare några anmärkningar och förtydliganden. Till att börja med härrör den expansiva process som vi just har beskrivit helt och hållet från en ökning Läs mer om Pengar, bankkredit och ekonomiska cykler, kap. 4.6[…]

Pengar, bankkredit och ekonomiska cykler, kap. 4.5

HELA BANKSYSTEMETS KREDITEXPANSION OCH SKAPANDE AV KONTOMEDEL  Vi har redan sett enskilda bankers stora kapacitet att skapa omloppsutlåning och depositioner. De är de facto normalt sett kapabla att fördubbla sin penningmängd på egen hand. Vi skall nu se hur banksystemet med fraktionella reserver i sin helhet ex nihilo ger upphov till en mycket större mängd depositioner Läs mer om Pengar, bankkredit och ekonomiska cykler, kap. 4.5[…]

Pengar, bankkredit och ekonomiska cykler, 4.4 (del 2)

REDOVISNINGSPRAXIS I DEN ENGELSKTALANDE VÄRLDEN Engelsk redovisningspraxis för banker återspeglar färre reservationer när det gäller att helt enkelt bokföra skapandet av omloppsmedel ex nihilo. Hayek uppmärksammar att ”engelsk redovisningspraxis krediterar kundens konto med lånebeloppet innan det senare faktiskt används.”[1] När en kund i ett engelsktalande land genomför en bankinsättning på 1 000 000 penningenheter  motsvarar Läs mer om Pengar, bankkredit och ekonomiska cykler, 4.4 (del 2)[…]

Pengar, bankkredit och ekonomiska cykler, kap. 4.4 (del 1)

KONSEKVENSERNA AV BANKERS NYTTJANDE AV DEPOSITIONER: FALLET MED EN ENSKILD BANK Som vi såg i kapitel 2 har bankirer ändå frestats att överträda traditionella regler som kräver av dem att bibehålla den särskilda penningdepositionens tantundem tillgänglig för insättare. Det hela slutade med att de kom att använda åtminstone en del av alla depositioner för egen vinning. I Läs mer om Pengar, bankkredit och ekonomiska cykler, kap. 4.4 (del 1)[…]

Pengar, bankkredit och ekonomiska cykler, kap. 4.3

BANKERNAS ROLL I PENNINGDEPOSITIONSAVTALET De ekonomiska händelser och bokföringsprocedurer som svarar mot det monetära bankdepositionsavtalet skiljer sig skarpt från de vi undersökte i föregående del, relaterat till låne- eller mutuum-avtalet. (Vi behandlade låneavtalet först för att bättre kunna illustrera de huvudsakliga skillnaderna mellan de två avtalen, genom jämförelser.) I fallet med en vanlig (eller tillsluten) deposition Läs mer om Pengar, bankkredit och ekonomiska cykler, kap. 4.3[…]

Pengar, bankkredit och ekonomiska cykler, kap. 4.2

BANKERNAS ROLL SOM SANNA FINANSIELLA MELLANHÄNDER I LÅNEAVTALET Låt oss börja med att anta att en bankir mottager ett lån på 1 000 000 penningenheter (p.e.) från en kund. Ett verkligt låneavtal slår fast att kunden skall ge upp tillgängligheten till 1 000 000 i form av nutida varor (pengar) som han kunde ha spenderat eller Läs mer om Pengar, bankkredit och ekonomiska cykler, kap. 4.2[…]

Pengar, bankkredit och ekonomiska cykler, kap. 4.1

Processen av kreditexpansion Detta kapitel och de följande fem utgör en analys av de ekonomiska konsekvenser som följer överträdelsen av de allmänna rättsprinciper som definierar det särskilda depositionsavtalet. Vi undersökte de juridiska och historiska konsekvenserna av sådana överträdelser i kapitel 1, 2 och 3 och kommer nu att fokusera på processen genom vilken banker skapar Läs mer om Pengar, bankkredit och ekonomiska cykler, kap. 4.1[…]

Pengar, bankkredit och ekonomiska cykler, 3.4

DEN SÄRSKILDA PENNINGDEPOSITIONEN, TRANSAKTIONER MED ÅTERKÖPSAVTAL OCH LIVFÖRSÄKRINGAR I dessa tre första kapitel har vi analyserat det särskilda depositionsavtalets rättsliga natur, och analysen kan bland annat tjäna som en pålitlig vägledning för att identifiera (bland det rika utbud av juridiska avtal i en snabbt föränderlig värld) riktiga låneavtal, särskilda depositioner i vilka skyldigheten att säkert Läs mer om Pengar, bankkredit och ekonomiska cykler, 3.4[…]

Pengar, bankkredit och ekonomiska cykler, kap. 3.3

EN OTILLRÄCKLIG LÖSNING: OMDEFINIERINGEN AV BEGREPPET TILLGÄNGLIGHET Övertygelsen hos de mest kompetenta teoretikerna att det är omöjligt att kombinera två avtal så oförenliga som den särskilda penningdepositionen och låneavtalet, tillsammans med det faktum att majoriteten av de avtal som utgör dagens bankverksamhet är avistadepositioner (monetära, särskilda depositionsavtal) har föranlett akademiker att försöka formulera alternativa juridiska Läs mer om Pengar, bankkredit och ekonomiska cykler, kap. 3.3[…]

Pengar, bankkredit och ekonomiska cykler, kap. 3.2

VARFÖR DET ÄR OMÖJLIGT ATT LIKSTÄLLA DEN SÄRSKILDA DEPOSITIONEN MED LÅNET ELLER MUTUUMAVTALET RÖTTERNA TILL FÖRVIRRINGEN Försöken att juridiskt likställa den särskilda penningdepositionen med lånet eller mutuumavtalet är speciellt attraktiva för dem som tjänar mest på bankverksamhet (bankirer och myndigheter). I kapitel 1, som innehöll en rättslig beskrivning av de båda avtalen, kunde vi mycket Läs mer om Pengar, bankkredit och ekonomiska cykler, kap. 3.2[…]