Jag har fysikavund

The Science of Human Action?

Man säger att nationalekonomin har fysikavund och att det är av den anledningen som man på sant positivistiskt manér försöker efterlikna fysiken – och främst dess metoder. Fysikavundet är centralt för den moderna, matematiserade ekonomiska vetenskapen. Det är i alla fall så som man säger.

Och det ligger något i det. De allra flesta samhällsvetenskapliga forskare idag har aldrig ens tänkt tanken att det de gör kanske inte är speciellt vetenskapligt eller leder någonstans. Eller funderat över varför man pillar med matematiska variabler i statistiska modeller för att förstå sig på det ständigt föränderliga samhället. Och även om de skulle få tanken, så skulle de nog snabbt förkasta alla alternativ till den matematiska, kvantitativt empiriska metoden. Utan den försvinner i den moderna människans sinne all koppling till Vetenskapen.

Som österrikare har man ofta ett mer filosofiskt angreppssätt – och man har ofta tänkt både djupt och länge på både metodologi och metod för studiet av människan och samhället. Och det är inte svårt att komma fram till att kvantitativa empiriska studier som bäst sänker ett löjets skimmer över studiet av samhället. En människa är inte död materia som alltid reagerar på samma sätt på stimulans; hon är föränderlig, vilket gör att hela samhället är föränderligt. Det enda vi egentligen kan veta vad gäller aggregerade data är att de (i bästa fall) beskriver verkligheten när de uppmättes. Men de säger ingenting om kausala samband eller om skeendet vid en annan tidpunkt. Därav förlitar vi oss på praxeologi för analysen av samhället och studiet av ekonomiska lagar.

Så österrikare är befriade från detta fysikavund. Eller?

Inte jag. […]

Nationalekonomi: propaganda eller vetenskap?

Nationalekonomi har länge kallats den dystra vetenskapen. Även om detta uttalande ursprungligen syftade till att avfärda nationalekonomiskt grundade argument emot slaveri, har slutsatsen om disciplinen levt kvar. Nationalekonomi anses som bäst ”dyster”, men avfärdas allt som oftast som ideologi eller propaganda. Framför allt den politiska vänstern avfärdar gärna och ofta såväl nationalekonomi som nationalekonomer. Dessa Läs mer om Nationalekonomi: propaganda eller vetenskap?[…]

Varför skulle det bli bättre?

Frågan man bör ställa sig är följande: Vad har vi för skäl att lyssna på dem som blev totalt tagna på sängen av den ekonomiska krisen och återigen ignorera dem som faktiskt såg vad som var på väg att hända? Personligen kommer jag inte på något skäl överhuvudtaget och det beror på att vi inte har åtgärdat något av de strukturella problem som orsakade den nuvarande krisen till att börja med.

En tanke om nationalekonomi och nationalekonomer

Ibland blir man förundrad. Man kan bli förundrad första, andra och kanske tredje gången, men i längden övergår denna förundran ofta i ilska. Nationalekonomin är ett sådant område, där de lärdomar vi kan dra av att tillgodogöra oss vetenskapen totalt förvrängts och omintetgjorts, dess innebörd helt förstörts och de grundläggande teserna inte längre lärs ut. Läs mer om En tanke om nationalekonomi och nationalekonomer[…]