Kategorier
Blogg

Tidspreferens och framgång: Finns det någon koppling?

Från handlingsaxiomet kan vi härleda att människor föredrar att uppnå sina mål tidigare framför senare (allt annat lika). Tiden är en knapp resurs och om människor inte föredrog att uppnå sina mål tidigare framför senare skulle de aldrig handla. Inom ekonomin och andra vetenskaper heter detta tidspreferens.

Alla människor har olika tidspreferens och man skiljer på låg och hög tidspreferens. Vad som är låg respektive hög tidspreferens är relativt.

Hög tidspreferens

Personer med (relativt) hög tidspreferens sätter extra mycket värde på att konsumera tidigare snarare än senare. Dessa personer är mer nutidsorienterade och fokuserar till stor del på direkt tillfredsställelse. Detta medför att de är mindre benägna att spara och investera.

I sin tur beror nutidsorienteringen till största del på hur personen ser på framtiden. En del människor, som t.ex. barn, har svårt att tänka på framtiden och saknar en tydlig framtidsvision. Andra människor, t.ex. svårt sjuka och äldre människor, tänker mindre på framtiden då de vet att de inte kommer uppleva den.

Låg tidspreferens

Personer med (relativt) låg tidspreferens är mer framtidsorienterade. Alla människor värderar mål som ligger närmre i tiden högre än de som ligger längre bort. Dock kan dessa människor lättare avstå från nutida tillfredsställelse för att åtnjuta större framtida tillfredsställelse. Detta är tack vare att de har visioner för framtiden. Därför är friska vuxna människor generellt de med lägst tidspreferens.

En låg tidspreferens tillåter personen i fråga att spara och investera. Det är sparande som ligger till grund för ekonomisk tillväxt. Eftersom människor inte kan sluta konsumera helt och hållet kan de inte ägna dagarna i ända att öka sin produktivitet.

För att kunna öka sin produktivitet måste man alltså ha avstått från en liten del av sin konsumtion under en längre tid (man måste ha sparat konsumtion). Först när man sparat konsumtion kan man ägna sig åt investeringar. Det man lever på under denna period är just sparad konsumtion.

Innebär låg tidspreferens framgång?

Den amerikanske psykologen Walter Mischel menar att låg tidspreferens är viktigt för framgång, även om han inte använder begreppet tidspreferens.

Under 60- och 70-talet genomförde Mischel med kollegor ett antal experiment på barn i 4-årsåldern. I experimentet lät man barnen välja mellan att få en marshmallow direkt eller vänta i cirka 15 minuter och i stället få två stycken. Barnet lämnades själv i ett rum under tiden han eller hon fick vänta.

Barnen som deltog i experimenten följdes upp senare i deras vuxna liv. Mischel drog slutsatsen att de barn som kunde fördröja sin tillfredsställelse presterade bättre som vuxna. Exempelvis var de välutbildade, kunde bättre hantera stress, fick bättre resultat på Amerikas motsvarighet till högskoleprovet (SAT), samt hade mindre sannolikhet att vara överviktiga.

Även om marshmallowexperimentet är intressant, så är de, liksom andra samhällsvetenskapliga experiment, onödiga och missvisande. I stället kan vi med enkelt praxeologiskt resonerande dra egna slutsatser kring låg tidspreferens och framgång.

Det finns många faktorer som påverkar hur framgångsrik en människa är inom olika områden. En del faktorer är externa, så som miljö, umgänge och ”tur”. Andra faktorer är interna och ligger i våra personligheter och handlingar. Bland dessa finns intelligens, mod, riskhantering, social förmåga och driv.

Om vi håller alla externa och interna faktorer lika och konstanta så blir det dock tydligt att framgången då hänger på tidspreferensen. Som jag redogjorde tidigare, så bidrar en lägre tidspreferens till framtidsorientering och därmed sparande och investerande. I sin tur leder dessa till, åtminstone, ekonomisk tillväxt (allt annat lika).

På samma sätt kan vi hålla tidspreferensen lika och alla andra faktorer och jämföra låg intelligens med hög intelligens. Då ser vi att intelligensen också spelar roll. Låg tidspreferens är alltså en viktig komponent för framgång, men inte den enda.

Sist vill jag upplysa om vad Hans-Hermann Hoppe skriver om tidspreferens i boken Democracy: The God That Failed:

”Vissa personer kanske inte bryr sig om något annat än nutiden och den närmaste framtiden. Likt barn är de kanske bara intresserade av direkt eller minimalt uppskjuten tillfredsställelse. I samband med deras höga tidspreferens, kan de vilja bli vagabonder, luffare, fyllon, knarkare, dagdrömmare eller helt enkelt obrydda om framtiden. Andra personer kanske oroar sig konstant för sin och barnens framtid, och bygger därför upp ett sparande för att öka sitt kapital och kunna åtnjuta en större kvantitet av framtida varor.”


Kategorier
Blogg

Sverige 10:e mest ekonomiskt fria landet 2023, men hur fria är vi egentligen?

Enligt Index of Economic Freedom placerar sig Sverige just nu på plats nummer 10 av 184 länder där man har mätt den ekonomiska friheten. I skrivande stund är Sveriges poäng 77,5 av 100 vilket är högre än USAs på 70,6. Jämförelsen är intressant eftersom att USA låg på 5:e plats 1996 medans Sverige låg på 55:e plats.

Sedan 1995 har The Heritage Foundation och även The Wall Stret Journal tillhandahållit Index of Economic Freedom. Syftet är att, med fyra huvudkategorier, mäta den ekonomiska friheten som varje lands stat tillåter. Dessa huvudkategorier är:

1. Lagstyre (äganderätter, statlig integritet, juridisk effektivitet)

2. Statens storlek (statliga utgifter, skatteincidens, finanspolitisk hälsa)

3. Regleringseffektivitet (företagsfrihet, arbetsmarknadsfrihet, monetär frihet)

4. Marknadsöppenhet (handelsfrihet, investeringsfrihet, finansiell frihet)

Ökar verkligen den ekonomiska friheten?

Allting är relativt och beroende på årtal och ekonomisk kategori så har friheten både ökat och minskat. Till exempel har Sverige genomgått en rad avregleringar vad gäller statliga monopol sedan 80–talet. Tidigare var bl.a. TV och radio, telekom, järnvägstrafik, fordonsbesiktning och apotek förstatligade.

Samtidigt har den totala skattesatsen (medelskattesatsen) ökat från 29,09% 1980 till 32,24% 2023. Jämförelsevis låg den på 8,49% 1930. Idag har Sverige världens 5:e högsta skattetryck, till stor del för att mata den enorma välfärdsstaten.

1800-talet och början av 1900-talet präglades till stor del av deflation. Efter att guldmyntfoten övergavs år 1931 byttes guld och deflation mot fiatpengar och inflation. Digitaliseringen har bidragit till ökad monetär kontroll och övervakning av myndigheter, vilket förbättrar statens möjligheter att hitta skattefuskare. 

Sammanfattningsvis kan man säga att även om pseudoprivatiseringar sker så ökar den statliga kontrollen och övervakningen. Skatterna skjuter i höjden, lagböckerna växer och juridiken blir allt krångligare med alla nya lagar om petitesser som tillkommer hela tiden.

Ekonomisk frihet på riktigt

För libertarianer följer ekonomisk frihet från axiomet att varje individ har en naturlig äganderätt till sin kropp och därmed extern fysisk egendom. Således har varje människa rätt att utföra vilka handlingar som helst så länge inte dessa (fysiskt) skadar någon annan eller dennes egendom.

Följaktligen har varje människa rätt att bedriva företagsverksamhet utan att be om lov och behålla frukten av sitt arbete. Hon har även rätten att använda vilka pengar som helst, fritt göra ändringar på fastighet och mark, samt anlita bästa möjliga privatjuridiska firma.

Anarkokapitalism är det ekonomiska system som följer från det libertarianska axiomet. Det är därför det enda moraliskt försvarbara och varje steg mot mer frihet är välkommet.

Det ekonomiska system vi har just nu är blandekonomi som har inslag av både kapitalism och socialism. Även om Sverige lutar mer åt kapitalism än Nordkorea, så är vi, jämfört med sann ekonomisk frihet, långt i från fria.

Kategorier
Blogg

Vad ekonomi är och vad det inte är

Vad ekonomi inte är

Trots att jag inte är utbildad ekonom vill jag ändå påstå att jag har svaret på vad ekonomi är. Samtidigt anser jag att det finns ekonomiprofessorer som inte verkar ha en susning om vad ekonomi är. Hur kan det komma sig?

Därför att ekonomi är en samhällsvetenskap och brukar kallas för ”soft science” på engelska. Den skiljer sig från naturvetenskapen som brukar kallas för ”hard science”.

Samhällsvetenskaperna studerar människor, medans naturvetenskaperna studerar den fysiska världen. Eftersom att man kan utföra samma experiment varsomhelst och närsomhelst på fysiska objekt och alltid få samma resultat, så kallar man naturvetenskap för en ”hard science”. Det är så klart inte lika lätt att utföra experiment på människor, på grund av våra komplexa hjärnor, så därför kallas samhällsvetenskap för ”soft science”.

Många försök har ändå gjorts för att försöka applicera samma vetenskapliga metoder på samhällsvetenskaperna som på naturvetenskaperna. Inom ekonomin har man försökt syssla med den vetenskapliga metoden empiri.

Empiri innebär helt enkelt att man studerar något utifrån observation. Man mäter, tittar, lyssnar, känner, analyserar, intervjuar och så vidare.

De flesta ekonomiska skolor använder sig av empiri som vetenskaplig metod. Resultatet av detta blir att man blandar in värderingar eftersom att det är nästan omöjligt att arbeta med noggranna vetenskapliga metoder på mänskligt beteende. Ekonomin som vetenskap blir alltså inte värdefri.

Vad ekonomi är

Ordet ekonomi som kommer från klassisk grekiska kan direkt översättas till ”hushållslag”. Ordet i sig föreslår att ekonomi handlar om att hushålla. Det är delvis sant. Den amerikanske ekonomen Thomas Sowell brukar nämna att ”ekonomi är studiet av knappa resurser, vilka har alternativa användningsområden”.

Visserligen studerar ekonomin knappa resurser och hushållandet av dem. Ekonomi studerar även pengar, produktion, konsumtion, ränta, inflation, handel, med mera. En sak har alla dess funktioner gemensamt — de är resultat av mänskligt handlande.

Det var detta som den österrikiske ekonomen Ludwig von Mises kom fram till och han menade att ekonomi studerar mänskligt handlande. Kokar man ner alla ekonomiska fenomen till denna gemensamma nämnare blir Mises påstående glasklart.

Vidare menade Mises att mänskligt handlande tittar på hur människor använder medel (knappa resurser) för att uppnå mål. Den brittiske ekonomen Lionel Robbins gav en förtydligande definition och menade att:

”Ekonomi är en vetenskap som studerar mänskligt beteende som ett förhållande mellan mål och knappa medel, vilka har alternativa användningsområden”.

Mises som var en av den österrikiska skolans mest influerande frontfigurer kom då också fram till att ekonomi är en deduktiv eller en a priori-vetenskap. Den bygger alltså på logiska slutsatser om mänskligt handlande som följer varandra. Från ett enda axiom kan man härleda allt annat mänskligt handlande. Detta axiom kallas handlingsaxiomet och postulerar kort och gott att ”människor handlar”. Med detta menade han att alla människor utför målmedvetna handlingar för att uppnå mål. Mer information om den österrikiska skolan finns här

Sammanfattning

Ekonomi är en vetenskap som studerar mänskligt handlande med medel för att uppnå mål. Den studeras bäst med deduktiva resonemang. Att studera ekonomi med hjälp av empiri, och framförallt statistik, är dömt att misslyckas och leder till farliga teorier som kan förstöra människors liv om de planteras i makthavares hjärnor. Att förstå ekonomi är oerhört viktigt för att förstå världen.

Kategorier
Blogg

Orsakar vädret inflation?

Sovjetunionen hade 70 år av svält. Enligt officiella källor berodde det på vädret. Varje år. Var det inte för torrt så var det för blött. Socialister skyller alltid på vädret. Och i förlängningen på ”klimatet”.

Enligt Frida Bratt på Nordnet beror den nuvarande inflationen om 10,2 procent på årsbasis på de höga elpriserna. De beror i sin tur på att det blåser för lite på väderkvarnarna ute i landet. Ergo orsakas (pris-)inflationen av vädret. Klart som korvspad. Eller?

Det finns några saker som får priser att stiga:

 1. Stigande efterfrågan – fler vill köpa samma mängd varor och säljarna kan höja priserna.
 2. Fallande utbud – köparna slåss om färre varor och säljarna kan höja priserna.
 3. Högre insatskostnader, till exempel på el, som tvingar producenter att höja sina priser för att inte gå med förlust; prisökningen skickas vidare till kunderna.
 4. Mer pengar i omlopp, mer pengar i folks fickor gör att de kan bjuda upp priserna – penningmängdsinflation.

Hur mycket av en given prisökning som orsakats av vad är givetvis omöjligt att bena ut. Men Frida Bratt är helt säker på att det är punkt 3, på grund av väder. Om du får tag i hennes beräkningar, skicka gärna.

Låt oss ändå göra ett försök att med rimliga antaganden bena ut vad som kan vara huvudförklaringarna till prisökningarna.

Vi kan vara rätt säkra på att konsumenternas efterfrågan på morötter, kött och potatis inte har stigit dramatiskt det senaste året. (Punkt 1.)

Vad gäller utbudet av varor och tjänster är det möjligt att det har minskat något på grund av de folkvaldas dåraktiga corona-lockdowns och Rysslands-bojkotter. Det har till exempel blivit svårare att få tag i gödningsmedel och elektronikkomponenter. (Punkt 2.)

Vad gäller insatsvaror så visst påverkar ett högre energipris slutpriset på varorna. Men energipriset har främst stigit på grund av de folkvaldas beslut att stänga hälften av vår kärnkraft, exportera mängder av el till EU och att bara köpa olja/gas från vissa ”odemokratiska” länder men inte andra. Det höga elpriset är alltså i grund och botten ett demokratiskt beslut. (Punkt 3.)

Vad gäller penningmängden har den enligt måttet M3 ökat med 34 procent under de tre åren från december 2019 (innan covid) till december 2022 (källa: SCB). Det är hiskeliga siffror. Över tid gör det att priserna stiger i ungefär motsvarande grad, det vill säga med ca tio procent per år. Penningmängdsökningen är också ett demokratiskt beslut av våra folkvalda. (Punkt 4.) Ja, jo, Riksbanken är så klart ”politiskt oberoende” bla bla bla, men det är bara i fantasin.

Av de fyra krafterna ovan som förklarar stigande priser är det bara den första som konsumenter kan beskyllas för. Alla tre övriga är en konsekvens av de folkvaldas politiska beslut, av ren och oförfalskad omsorg om sina undersåtar. Självklart är energipriset en faktor, men väderberoendet har skapats genom demokratiska beslut. Dock är den viktigaste förklaringen i vanlig ordning sannolikt punkt 4; den är i allra högsta grad en konsekvens av demokratiska beslut.

Politik kostar.

Kategorier
Blogg

Snabbkurs i konjunkturcykelteori

TL;DR: En ekonomi kraschar av samma anledning som en ballong spricker: den har blåsts upp = inflaterats. Om man inte blåser upp kan den inte spricka/krascha och du får behålla jobbet, huset och frun.

Vad blåser upp ekonomin? Centralbankens sedelpress. Alltid. Utan undantag. (Centralbanken bör avskaffas.)

I en centralbanksfri ekonomi

Företag har alltid massor av spännande projekt i skrivbordslådan. Det finns alltid nya produkter att utveckla, fabriker att etablera, gruvor att gräva, fastigheter att bygga, kampanjer att driva och marknader att erövra. De flesta blir dock kvar i lådan för de är olönsamma under rådande omständigheter. Många av dem skulle bli lönsamma och förverkligas om det blev billigare att låna pengar, dvs. om räntan sjönk.

En ekonomisk resurs kan antingen konsumeras eller sparas. Om människor börjar sparar mer och konsumera mindre händer två saker samtidigt:

 • Det frigörs reella ekonomiska resurser (råvaror, arbetskraft) som tidigare gått till konsumtion; det blir alltså ett reellt, fysiskt sparande av ekonomiska resurser.
 • Motsvarande belopp pengar som nu inte använts för konsumtion sparas, utbudet på besparingar ökar och då sjunker räntan.

Viktigt att notera att det fysiska sparande som minskad konsumtion av resurser innebär går hand i hand med sparande i pengar vilket leder till fallande ränta.

Med lägre ränta blir plötsligt en mängd skrivbordsprojekt lönsamma. Företag lånar då de sparade pengarna och köper de sparade resurserna för att förverkliga sina projekt. Den uteblivna efterfrågan på resurser som orsakats av minskad konsumtion kompenseras av ökad efterfrågan från investeringar. Priserna på resurser blir därmed i stort sett oförändrad.

In klampar centralbanken

Det är en helt annan sak när räntan sjunker för att centralbanken kör sedelpressen och inflaterar mängden pengar för att ”stimulera tillväxt”. Det är en räntesänkning utan motsvarande minskning av konsumtion. Icke desto mindre blir många skrivbordsprojekt plötsligt lönsamma och drar igång. Men eftersom inga fysiska resurser frigjorts som vid äkta sparande drivs priserna upp. Vi får ”högkonjunktur”, det vill säga en bubbla. Bubblans prisökningar fanns inte med i skrivbordskalkylerna och det som nyligen såg så lönsamt ut tack vare låg ränta blir ändå olönsamt på grund av stigande priser. Här börjar en kedja av händelser:

 • Förlustbringande projekt leder till att lån inte kan återbetalas.
 • Lån som inte kan återbetalas sätter press på bankernas balansräkningar.
 • Bankerna skyddar sig genom att dra in lån och inte förlänga lån.
 • Det leder till ännu fler konkurser.
 • Du förlorar ditt jobb, ditt hus säljs på exekutiv auktion, din fru och hund lämnar dig.

Konjunkturcykeln orsakas av centralbanker

Vid industrialiseringen märkte människor att ekonomin började svänga. Det var naturligt att dra slutsatsen att konjunktursvängningar måste vara någon mystisk inneboende egenskap i industrialiseringen. Många funderade över sambandet och flera tänkbara förklaringar presenterades. Ett av de mer kreativa bidragen kom från den populäre ekonomen John Maynard Keynes. Enligt honom orsakades svängningarna av ”animal spirits”, det vill säga att människor blev rädda och slutade konsumera.

Ludwig von Mises å sin sida hade lagt märke till att ungefär samtidigt med industrialiseringen inrättades de marxistiska institutioner som kallas centralbanker och deras kärnverksamhet var att manipulera räntan och skicka falska signaler om besparingar till ekonomin. Han härledde, enligt ovanstående resonemang, konjunkturcykeln till dem. Denna förklaring kallas den österrikiska konjunkturcykelteorin (eng: Austrian Business Cycle Theory).

Hur ska man åtgärda en krasch?

Om man vill förlänga lidandet ska man göra som Keynes rekommenderar och som i stort sett alla politiker följer. Enligt Keynes förståelse uppstod kraschen på grund av att konsumenter plötsligt och oförklarligt blev rädda och slutade konsumera. Hans medicin är att staten går in och ersätter den uteblivna konsumtionen med offentlig konsumtion som väg- och brobyggen tills människor ser att det är ingen fara, känner sig lugnade och börjar konsumera igen.

Den österrikiska rekommendationen är som vanligt att man ska inte göra någonting annat än att sluta trycka mera pengar. Problemet har ju orsakats av att företag på grund av konstgjort låg ränta lurats att sätta igång projekt som det inte finns efterfrågan på och resurser till i ekonomin. Ekonomin har blivit skev. Den producerar batterifabriker, vindkraft, grönt stål och andra saker som egentligen inte bär sig. Ekonomin måste återbalanseras och resurserna allokeras till nyttiga verksamheter igen. Detta kan bara ske om sedelpressen stängs av och de förledande signalerna upphör. Den keynesianska ”lösningen” är att staten stretar emot och lockar företaget att fortsätta lägga pengar på batterifabriker, vindkraft och grönt stål.

Kategorier
Blogg

Naiva liberaler förstår inte realismen

I sitt tal till kongressen den 11 september 1991, formulerade President George Bush sin vision om en ny världsordning byggd på internationellt partnerskap och samarbete. Målet var att sprida demokrati, rättvisa och fred till världen. Realismen ansågs ha spelet ut sin roll och var inte relevant i den nya, liberala eran. I stället för att konkurrera om makt skulle världens länder samarbeta med varandra i en liberal ordning, under amerikansk översyn.

Francis Fukuyama fångade det liberala projektets essens i sin berömda bok, Historiens slut och den sista människan. Fukuyama argumenterar för att västerländsk, liberal demokrati och kapitalism har segrat och att människan har nått den ideologiska utvecklingens slutpunkt – historiens slut. Nazismen och fascismen besegrades under första hälften av 1900-talet, och kommunismen under den andra hälften. Därmed finns det ingen annan ideologi kvar, som kan konkurrera med liberalismen. Den enda relevanta utvecklingen som återstår, är enligt Fukuyama, att sprida liberal demokrati till resten av världen.

Liberalismen som teori för internationella relationer är en förlängning av dess syn på individ och stat. Utgångspunkten är naturtillståndet där varje individ har en naturlig rätt att göra det som krävs för att säkra sin egen överlevnad. Men eftersom den naturliga ojämlikheten är begränsad kan den ene inte bli nämnvärt överlägsen den andra, och därför är människan dömd till en evig kamp för överlevnad i ett ”allas krig mot alla,” som Thomas Hobbes uttryckte det. Vägen ut ur naturtillståndet är genom upprättandet av ett samhällskontrakt där varje individ ger upp vissa naturliga rättigheter i utbyte mot beskydd. Det räcker däremot inte med ett kontrakt. Det måste finnas en högre makt med mandat att ingripa mot kontraktsbrott. Denna högre makt är staten.

Inom varje stats territorium är naturtillståndet upphävt. Däremot finns det ingen högre makt som reglerar mellanstatliga relationer. Naturtillståndet finns nu på den internationella arenan. Den är anarkisk. Det här resonemanget är utgångspunkten för de två dominerande teorierna för internationella relationer: realismen och liberalismen. Den mest fundamentala skillnaden mellan de två teorierna är att realismen ser det anarkiska tillståndet som permanent, medan liberalismen utgår ifrån att stater kan underordnas en högre makt, som därmed upphäver anarkin. Man kan säga att det liberala projektet handlar om att tämja den internationella arenan genom instiftandet av en högre makt. Liberalismen som teori för internationella relationer är en projektion av dess syn på individ och stat. Precis som individer anses stater besitta ett antal karaktäristiska egenskaper. Enkelt uttryckt delar liberalismen upp världens stater i ”goda” och ”onda,” utifrån hur väl de efterlever och upprätthåller liberala värden som demokrati och mänskliga rättigheter.

Till skillnad från liberalismen tar inte realismen hänsyn till en stats inre egenskaper eller ideologiska läggning. Statens intresse oavsett karaktär, är makt. Makt är nödvändigt för att garantera säkerhet i en anarkisk värld. Eftersom det inte finns någon internationell auktoritet, och inga universella principer är det upp till de enskilda staterna att värna om sin egen säkerhet. Stater anses vara aggressiva och territoriell expansion begränsas bara av konkurrerande makter. Den här logiken leder till att stater hela tiden måste vara medvetna om den rådande maktbalansen. Detta förstärks av den ovisshet som råder på den internationella arenan. En stat kan aldrig vara säker på vilka avsikter en konkurrerande stat verkligen har. Detta leder till osäkerhet och en besatthet av att öka sin egen säkerhet.

I en värld med två eller fler stormakter gäller realismens spelregler. Stormakterna måste fokusera på sin säkerhet och position i den globala maktbalansen. När kalla kriget tog slut och Sovjetunionen kollapsade upphörde det rådande bipolära systemet med två konkurrerande stormakter och världen blev i stället unipolär, med USA som ensam stormakt. Därmed presenterades USA med den unika möjligheten att uppnå liberal hegemoni.

Liberal hegemoni är en utrikespolitisk strategi som består av tre övergripande aktiviteter. För det första, att sprida demokrati globalt, så att världen till sist består av enbart liberala demokratier. För det andra, att integrera världens stater i ett nätverk av internationella institutioner och avtal. För det tredje, att upprätthålla en överlägsen militär kapacitet, dels för att avskräcka andra aspirerande stormakter, dels för att kunna ingripa militärt i länder för att stävja brott mot mänskliga rättigheter.

Under sin 30-åriga existens har amerikansk liberal hegemoni varit allt annat än framgångsrik. Det amerikanska misslyckandet med att demokratisera Mellanöstern är sedan länge ett faktum. Snarare destabiliserades regionen och nya konflikter med nya aktörer uppstod i det maktvakuum som USA lämnade efter sig. Strategin med att integrera östra Europa i västvärlden genom expansion av Nato och EU har också misslyckats. Det uttalade målet var fred och stabilitet. I stället provocerade man fram en konflikt med Ryssland som utmynnade i invasionen av Ukraina. Liberal hegemoni har gjort världen till en farligare plats än den varit på mer än ett halvt sekel.

Västerländska medier driver naturligtvis narrativet att Ryssland bär hela ansvaret, att Nato expanderade österut för att bemöta rysk aggression och försvara östra Europas demokratier mot en maktgalen diktators försök att återupprätta Sovjetunionen. Det är ett narrativ som tjänar till att hålla den västerländska självbilden intakt, men inte mycket mer än så. Ständiga försök att sprida liberal demokrati, i kombination med expansionen av Nato och EU österut, är konfliktens huvudsakliga orsak. Ryssland varnade vid upprepade tillfällen för konsekvenserna av att expandera Nato österut. Ryssarna protesterade i samband med natoexpansionen 1999 när Polen, Tjeckien och Ungern invigdes som medlemmar. De protesterade igen, 2004 när Baltstaterna Estland, Lettland och Litauen invigdes tillsammans med Bulgarien, Rumänien, Slovakien och Slovenien.

Demokratifrämjande insatser, inte minst genom aktivt stöd till färgrevolutionerna i Ukraina 2003 och Georgien 2004, i kombination med Nato-expansion och ökad militär närvaro i det ryska närområdet, bidrog till att Ryssland övergick till en mer säkerhetsorienterad utrikespolitik. Putin uttryckte sitt missnöje vid säkerhetskonferensen i München, 2007. Det var den sista försonliga varningen från Ryssland om att Nato behövde dra sig tillbaka ”Nato har placerat sina styrkor vid våra gränser”, sa Putin. Natos expansion ”innebär en allvarlig provokation som minskar det ömsesidiga förtroendet. Och vi har rätt att fråga: mot vem är denna expansion avsedd?”

Nästa år, vid Nato-toppmötet i Bukarest 2008 nominerade George W. Bush två nya länder för medlemskap: Georgien och Ukraina. Länderna uppfyllde inte Natos kriterier för medlemskap. Andra Nato-medlemmar motsatte sig, men efter amerikanska påtryckningar tillkännagavs att båda staterna skulle beviljas medlemskap, dock utan detaljer om när det skulle ske. Det var ett ogenomtänkt drag som inte gav någon ökad säkerhet till Ukraina och Georgien, men gjorde dem till ryska måltavlor. Ryssland agerade kraftfullt med en militär offensiv mot Georgien. Efter segern bröt Ryssland ut två separatistiska regioner och satte dem under rysk kontroll. Invasionen borde ha gett USA och dess Nato-allierade en föraning om hur allvarligt Ryssland såg på fortsatta intrång i den ryska säkerhetszonen. Ändå gick Obama-administrationen vidare med att integrera Ukraina i Nato.

När USA ingrep i Libyen 2011 var det under föresatsen att det handlade om en humanitär insats. Amerikanskt stöd till regimkritiska demonstrationer ledde till ett FN-stött uppdrag för att skydda oppositionella grupper. Det gav i sin tur stöd för regimskifte och ett militärt ingripande som ledde till att Gaddafi avsattes och dödades. Kopplingen mellan demokratifrämjande insatser, militära ingrepp för att skydda oppositionella grupper och åtföljande regimskifte gjorde Putin misstänksam mot USA och dess allierade i Nato. Han såg en övergripande strategi för att avsätta regimer som inte dansade efter Washingtons pipa och det fanns en oro i Ryssland över att USA skulle försöka göra sig av med Putin och hans regim, på samma vis.

Under 2013 och 2014 följde Euromajdan-protesterna. Obama-administrationen bidrog till att störta Ukrainas demokratiskt valda och pro-ryska president, Victor Janukovytj. När regimen föll firades det i väst som en seger för demokratin. USA deltog aktivt i att välja hans efterträdare, vilket gjorde det klart för Ryssland att det handlade om en västfinansierad färgrevolution. Putin svarade omedelbart med att annektera Krimhalvön.

Trump- och Biden-administrationerna fortsatte med att bygga upp den militära närvaron och förde in stora mängder vapen i Ukraina. Dessutom genomfördes gemensamma militärövningar mellan amerikanska och ukrainska styrkor. I slutet av 2021 hade Putin fått nog och utfärdade krav på säkerhetsgarantier från Nato. Natostyrkor som redan hade stationerats vid Natos östra gränser, skulle dras tillbaka. Ukraina fick aldrig bjudas in till Nato och inga Nato-trupper eller Nato-vapen fick placeras på ukrainsk mark. Ryssland markerade att de menade allvar genom att trappa upp den militära närvaron vid gränsen till Ukraina. När Nato avhöll sig från att ge dessa garantier inledde Putin invasionen.

Det uttalade målet med Nato-expansionen österut var att främja varaktig fred och stabilitet i regionen. Resultatet så här långt är två krig och en avgrundsdjup spricka i relationen med Ryssland. Det talar för att liberal hegemoni saknar förmåga att hantera en stormakt som står utanför den liberala världsordningen och som agerar enligt realismens principer. Amerikansk liberal hegemoni är uppenbarligen bättre på att måla upp storslagna visioner, än på att leverera verkliga resultat.

Om och om igen överraskades USA och dess Nato-allierade av Rysslands kraftfulla agerande. Märkligt med tanke på att amerikanska beslutsfattare bara hade behövt se tillbaka på hur deras eget land har agerat i liknande situationer. Faktum är att USA är kompromisslöst i fråga om sin territoriella integritet och tillåter inte att någon främmande makt etablerar närvaro på det västra halvklotet. Kubakrisen 1962 visar exakt hur pass långt amerikanerna är villiga att gå. Det samma gäller i fråga om ideologisk påverkan. Att sprida liberal demokrati runtom i världen anses inte bara vara en legitim verksamhet – det är snarare en moralisk plikt. Sovjetunionen bedrev motsvarande verksamhet. Världen skulle frälsas med kommunism, men amerikanska makthavare visade sig vara fientligt inställda. McCarthyismen under 40- och 50-talen visar hur den amerikanska staten hanterade ideologisk påverkan från en konkurrerande stormakt. Det här är den liberala utrikespolitikens dilemma. Man förbehåller sig rätten att frälsa världen men slår med alla medel tillbaka mot andras försök att göra detsamma. Den liberala drömmen om att skapa fred genom tämjandet av den internationella arenan, leder ironiskt nog till splittring och krig.

Libertarianismen – som till skillnad från liberalismen, varken ser staten som nödvändig eller god – har en bättre strategi för fred, och det är frivillig secession. Kriget i Ukraina hade sannolikt kunnat undvikas om de östra regionerna hade givits möjlighet att förklara sig självständiga. Det är ett misstag att anta att en nationalstat per automatik ”äger” sitt territorium, på samma sätt som en individ äger sin egendom. Privat egendom införskaffas genom frivilliga transaktioner, mellan likvärdiga parter, på en fri marknad. Nationalstatens gränser däremot, har med största säkerhet tillskansats genom våld, eller genom överenskommelser mellan stater, utan att invånarna haft något att säga till om. Att det är just nationalstatens ”territoriella integritet” som i alla lägen ska väga tyngst, saknar grund. Om alla grupper och alla nationaliteter kunde bryta sig loss från en nationalstat och förklara sig självständiga, eller gå med i vilken annan nationalstat som helst, som är villig att ta emot dem, skulle vi få det Murray Rothbard kallar nationer efter samtycke.

Frivillig secession är dessvärre lika oförenligt med den enskilde statsmaktens intressen, som med den liberala världsordningens ideal. Secession innebär decentralisering av politisk makt, när det är centralisering som står på agendan. Förverkligandet av den liberala utopin trumfar pragmatiska lösningar som har potential att rädda tiotusentals liv. Historien visar att inbördeskrig, inklusive massmord på den egna befolkningen, ofta ligger närmare till hands. Det som däremot ligger i statens intresse – mer än något annat – är att upprätthålla kontrollen över sitt territorium, så att det gradvisa plundrandet av den egna befolkningen kan fortgå.

Kategorier
Blogg

Inflationsskolan, del 7: Stagflation och krympflation

Stagflation och krympflation är konsekvenser av inflation och två viktiga begrepp att känna till. De båda är vanligt förekommande symptom men dyker inte nödvändigtvis alltid upp till följd av inflation. 

Stagflation

Myntades av den brittiske politikern Iain Macleod i ett tal 1965. Stagflation är till skillnad från greedflation, och andra teorier, en beskrivning av verkligheten och ett äkta begrepp. Det är en inflationistisk fas som kännetecknas av prisinflation och minskad ekonomisk aktivitet såsom produktion och ökad arbetslöshet. Ekonomin har alltså stagnerat eller hamnat i recession, till följd av en ökad penningmängd som först lett till ökade priser.

När penningmängden ökar så finns det alltid någon som spenderar och mottar de nya pengarna först. Sedan sprids de nya pengarna från person till person, från vara till vara, och från marknad till marknad. Således blir alltid någon eller några (om man vill titta på grupper) sist med att ta emot de nya pengarna. De som spenderar pengarna först kan göra så innan priserna höjts och de som spenderar de sist kommer att göra så med höjda priser och minskad köpkraft (kom ihåg Cantilloneffekten).

De tidiga mottagarna av nya pengar spenderar dessa på varor till samma pris som innan de nya pengarna skapades. Snart har producenterna mindre varor i sin ägo och de ”nyrika” konsumenterna mer. Med mindre varor tillgängliga till de senare mottagarna av de nya pengarna och med högre priser (tack vare penninginflationen) så har dessa nu minskad köpkraft. I och med den minskade köpkraften och höga priserna, faller nu produktionen och arbetslösheten ökar, rent allmänt.

I det fiktiva exemplet jag gav om Cantilloneffekten valde jag att utelämna många händelser för att göra exemplet lättförståeligt och övergripande. Stagflation är en av de händelserna, som beroende på tidigare produktion och ekonomisk aktivitet brukar inträffa.

Krympflation

Som också kallas shrinkflation på engelska beskriver vad som händer när företagare får ökade kostnader till följd av inflation. Företagarna kan antingen höja sina priser (vilket inte uppskattas av konsumenterna) för att kompensera för de ökade kostnaderna, eller så kan de minska innehållet eller storlek eller vikt på de varor de säljer. Om jag säljer chipspåsar à 100g för 20 kronor och mina totala kostnader ökar med 10% så kan jag antingen höja priset på chipspåsarna till 22 kronor eller minska vikten till 90g. Det senare alternativet beskriver krympflation.

Krympflation kan också beskrivas marxistiskt som att producenterna minskar innehållet vilket leder till inflation. Men det är så klart felaktigt av samma anledning som att giriga kapitalister skulle kunna komma undan med att höja priserna och skapa prisinflation.

Även mainstreamekonomer och andra ”mainstreamare” verkar tro att krympflation beror på giriga kapitalister och så här skriver man på sverigeskonsumenter.se i ett inlägg:

”Kriget i Ukraina och andra oroligheter har lett till stigande priser på både el och livsmedel. Många företag behöver höja sina priser, andra gör det ändå. 

Att höja priserna är inte populärt. Istället är det många tillverkare som väljer att minska på förpackningarna – i smyg. Krympflation kallas det och är vilseledande och hindrar oss konsumenter från att göra informerade val.”

Här skyller man också prisinflationen på kriget i Ukraina och påstår att vissa företag höjer priserna trots att de inte behöver. Beskrivningen missar helt och hållet målet och faktum är att sådana här texter vilseleder vanligt folk. Den höga prisinflationen vi ser nu 2022 beror helt och hållet på en ökad penningmängd av centralbankerna. Alla producenter drabbas förr eller senare av inflationen så alla får ett behov av att kompensera för förluster.

Kategorier
Blogg

Inflationsskolan, del 6: Cantilloneffekten

Vad händer när nya pengar letar sig in i ekonomin och spelar det någon roll var de letar sig in först? Redan på 1700-talet besvarade den irländske ekonomen Richard Cantillon i sin bok Essay on the Nature of Trade in General dessa frågor.

Många ekonomer hävdar att pengar är neutrala, en teori som kallas Pengars Neutralitet (eng. Neutrality of Money). De som hävdar att pengar är neutrala menar att en ökning av penningmängden påverkar alla priser lika mycket och samtidigt. Därav menar de också att ökningen av penningmängden inte påverkar pengarnas köpkraft, då priserna skulle öka i proportion till penningmängden.

Cantilloneffekten visar att tidigare nämnd teori är nonsens. Den visar också följande:

1. Att en ökning av penningmängden orsakar störst prisökningar där de nya pengarna injiceras först.
2. Att alla priser justeras oproportionerligt efter ökningen av penningmängden.
3. Att de som tar emot de nya pengarna först tjänar mest på det och de som tar emot dem sist tjänar minst på det.
4. Att det sker en omfördelning av resurser och välstånd och oftast från fattiga till rika.

Som jag nämnt tidigare så finns det ingen ”allmän prisnivå”, då olika priser stiger olika mycket till följd av penninginflation. Genom att ”följa pengarna” kan vi både se i verkligheten och rent logiskt vad som händer när nya pengar förs in i ekonomin. Jag kommer att ge ett förenklat exempel för att ge en bild av hur Cantilloneffekten fungerar.

Lek med tanken att du vore pojken (eller flickan) med guldbyxorna och att varje gång du stoppade ner handen i fickan fick du upp en tusenlapp som skapades ur tomma intet. Vi låtsas för enkelhetens skull att sedlar i olika valörer var enda giltiga cirkulerande betalmedel.

Låt säga att du älskar sportbilar och din hunger för samlandet av dessa vrålåk tycks aldrig kunna mättas. Inför ditt första köp stannar du hemma en hel dag och drar upp sedlar ur fickan som du sedan lägger i en portfölj och beger dig till bilhandlaren och köper en sportbil. Dina vänner blir avundsjuka och givmild som du är så vill du så klart bjuda dina vänner på sportbilar. Så du börjar dra upp fler och fler sedlar och handla allt fler bilar hos olika handlare.

Nu börjar bilhandlarna som märker att det finns en stor efterfrågan på sportbilar höja sina priser och importera hem fler bilar. För några veckor sedan var Nilsson hos Rothbards Sportbilar och hittade en riktigt fin sportbil som han hade tänkt köpa för 1 000 000 kronor. Ett stort köp för Nilsson som sparat pengar länge och även låneförhandlat ihärdigt inför detta köpet. 

Så när Nilsson kommer tillbaka efter att ha ordnat lån och sparade pengar får han en chock när han får se att hans drömbil ökat i pris med 10%. Tack vare guldbyxorna har alltså du kunnat köpa bilar till ett billigare pris än Nilsson som kom för sent till festen.

Hos bilhandlarna är det bara glada miner och affärerna blomstrar. Då de fick mer pengar från guldbyxornas köp har nu ökad köpkraft de också. Somliga utökar sina verksamheter och somliga nöjer sig med att bara höja priserna. Bilhandlarna ökar också sin konsumtion tack vare mer köpkraft. Anta nu för enkelhetens skull att alla bilhandlare älskar golf och börjar köpa nya golftillbehör. Återigen sker samma sak som hände när du och dina vänner köpte sportbilar: priserna höjs och ”guldbyxpengarna” byter händer från dina, till dina vänner och bilhandlarna, vidare till golfbutikerna och så vidare.

De som mottager guldbyxpengarna, eller som ekonomer brukar kalla det — de nya pengarna först blir vinnarna och de som mottager de sist blir förlorarna. Det spelar alltså ingen roll vilken typ av nya pengar som injiceras i vilken marknad först. Cantilloneffekten uppstår alltid vid penninginflation. Oavsett om alla människor vaknade upp med dubbelt så mycket pengar på kontot imorgon så hade Cantilloneffekten ändå uppstått. Det hade bara varit en fråga om var pengarna hamnade först, alltså vem eller vilka som var snabbast med att spendera pengarna.

Ekonomen Arkadiusz Sieroń skriver i sin artikel A Note on Some Recent Misinterpretations of the Cantillon Effect på Mises.org 21/5 2020:

”The whole idea of the Cantillon effect is that during monetary inflation, it’s better to spend money before rather than after price adjustment. Those people who get money first rather than those people who get money last have simply more chances to do it.”

”Coronaflationen”

Den 20 februari 2020 kraschade världens börser till följd av den växande coronapaniken och fortsatte på grund av lockdown-politiken. Samtidigt som staten satte käppar i hjulen för ekonomin genom absurda regleringar, ville de stimulera den. Centralbankernas idé om att stimulera ekonomin är, som känt, genom att skapa mer pengar. Detta gjorde man främst genom köp av värdepapper med skuldpengar och att sänka styrräntan.

De så kallade utökade värdepappersköpen började i mars 2020 och löpte ut 31 december 2021. Om man mäter stängningskurserna sista börsdagen i mars 2020 och sista börsdagen i december 2021 på OMXS30 så ser man att börsen ökade med 166,97% under perioden. I skrivande stund (december 2022) är inflationstakten mätt med KPIF 9,3% och enligt KPI 10,9%.

Samtidigt höll sig inflationen mätt med KPIF mellan -0,4 och 4,1 procent månadsvis mellan mars 2020 till december 2021. I takt med att man lättade på restriktioner, höjde styrräntan och minskade värdepappersköpen så spred sig vinsterna från den finansiella ekonomin (börsen) till den reala ekonomin (varor och tjänster). I och med detta sjönk börsen och KPIF ökade. Även om KPIF är lurigt så kan man ändå få en bild av hur Cantilloneffekten sett ut under pandemin.

I detta riktiga exemplet var Riksbanken ägaren av guldbyxorna, bilhandlarna var aktieägarna och hur pengarna spred sig sedan är omöjligt att följa. Det vi kan säga med säkerhet är att pengarna spred sig ojämnt ut i den reala ekonomin. Följaktligen ska det påpekas att inflationen är inte högre nu med sina 9,3% jämfört med i december 2021 med sina 4,1%. Det enda som har hänt är att pengarna har förflyttats och att priserna har minskat på vissa ställen och ökat på andra ställen. 

Kategorier
Blogg

Inflationsskolan, del 5: Prisstabilitet och inflationsmål

År 1990 blev Nya Zeeland det första landet i världen att införa ett inflationsmål. Tre år senare införde även Riksbanken ett inflationsmål om 2% per år, och idag använder nästan alla världens centralbanker ett inflationsmål som ligger mellan 2-3%.

Så här skriver Riksbanken om inflationsmålet på sin hemsida:

”Det främsta skälet till att Riksbanken, precis som många andra centralbanker runt om i världen, har ett inflationsmål är att det bidrar till prisstabilitet, vilket skapar förutsättningar för god och långsiktigt hållbar tillväxt. Ett trovärdigt inflationsmål fungerar som ett riktmärke för de inflationsförväntningar som finns i ekonomin. Riksbankens inflationsmål är att hålla inflationen mätt med KPIF kring 2 procent per år.”

Den här motiveringen till inflationsmål som bidrar till prisstabilitet är nästan universell. Låt oss titta närmre på motiveringen och dissekera den för att analysera och slå hål på myterna den bygger på.

1. Prisstabilitet är garanterad inflation

Det sägs att på en fri marknad svänger priser kraftigt upp och ner hela tiden. Detta skapar ekonomisk oro för konsumenter och producenter då framtiden blir oviss. Så lösningen måste vara att man med flit ser till att den ”allmänna prisnivån” ökar med 2% varje år. På så vis blir inte framtida priser lika osäkra och vi kan planera vår ekonomi bättre. Men är det verkligen så här? 

Att framtiden är oviss är en självklarhet. Det gäller inte bara ekonomiska händelser. Att en fri marknad skulle innebära häftiga prissvängningar är inte sannolikt. Däremot skulle den innebära något som alla centralbanker fruktar mest av allt: deflation.

Diagrammet nedan visar förändringar i komsumentpriserna i Sverige från 1830-2021. Fram till första världskriget 1914 ser vi att perioder av inflation och deflation pågick i ett sicksackmönster. Under första världskriget skenade inflationen för att sedan följas av en djupare deflation. Återigen vid andra världskriget får vi hög inflation som är vanligt vid krig. På 70-talet ligger inflationen kring 10% årligen och efter inflationsmålets införande ligger inflationen runt 2%.

Det vi kan säga med säkerhet om det här diagrammet är att Riksbanken varit med och påverkat komsumentpriserna med sin penningpolitik under hela perioden. Diagrammet visar helt enkelt förändringar i penningpolitiken. Vi ska också komma ihåg att inflationsberäkningarna och konsumtionen varierat under perioden. Visserligen har vi haft mindre svängningar de senaste 30 åren mellan deflation och ”högre” inflation. Inflationsmålet garanterar dock att vi inte kommer att uppleva ”allmän” prisdeflation mätt med KPIF.

Följaktligen vill jag hävda, liksom ekonomen Murray Rothbard, att prisstabilitet är en eufemism, alltså ett förskönande ord av en bedräglig form av stöld — inflation. Prisstabiliteten är nämligen en garanti för inflation. Med stabila priser menar man alltså att priserna ska öka med 2% per år. Det kanske bara är jag, men ordet prisstabilitet låter i mina öron som att priserna ska hållas på samma nivå (alltså stabila).

Med ett inflationsmål på 2% per år innebär det att pengarna tappar hälften av sin köpkraft efter 35 år. Det är alltså en garanti för att pengarna ska tappa sin köpkraft och att varor och tjänster ska bli dyrare.

2. Prisstabilitet skapar inte ekonomisk tillväxt

En populär teori bland mainstreamekonomer och centralbanker är att spenderade och konsumtion skapar ekonomisk tillväxt. Genom att sänka styrräntan blir det billigare att låna pengar och därmed ökar konsumtionen. Kom dock ihåg att när styrräntan sänks skapas inflation, vilket är detsamma som prisstabilitet för centralbankerna.

Den av inflationen pådrivande  konsumtionen ska alltså öka produktiviteten i samhället och skapa ekonomisk tillväxt. Visserligen ökar produktionen också, men den kan bara öka om det tidigare fanns sparat kapital, produktionsmedel och industrivaror. Det är sparande som möjliggör ekonomisk tillväxt. Även om man med nyskapade pengar kan efterfråga mer varor så kan dessa varor inte skapas ur tomma intet. De skapas alltid av något redan existerande — människor, maskiner, verktyg, etc.

Vidare ökar BNP till följd av inflationen. Att BNP ökar brukar ses av mainstreamekonomer som ekonomisk tillväxt och är det vanligaste måttet på ekonomisk tillväxt.

Den österrikiska skolan, å andra sidan, ser ekonomisk tillväxt som förmågan att tillfredsställa människors behov. Ekonomisk tillväxt möjliggörs av bland annat av innovation, skattelättnader och mindre regleringar i ekonomin. Produktion driver ekonomin och skapar efterfrågan. Genom att effektivisera produktionen kan den öka och således växer ekonomin. Inflation, å andra sidan, skapar inte ekonomisk tillväxt, utan snarare omfördelar tillväxt, vilket vi kommer titta närmre på i nästa del.

3. Inflationsmålet som riktmärke styr inte inflationsförväntningar

Det har hänt förr, det händer nu och det kommer att hända igen: att vanliga människor drabbas av inflationen som inte alls levde upp till deras förväntningar. Problemet med inflationsförväntningar är delvis KPIF. Vanligt folk verkar tro att KPIF motsvarar något slags allmän prisnivå. I själva verket ökar priset på de flesta varor och tjänster vid penninginflation, men prisökningarna fördelas ojämnt.

Det är vanligt att vi förväntar oss en löneökning på 2% varje år för att ”följa inflationen”. Emellertid kan en löneökning på 2% varken köpa fler hus eller aktier. Däremot kan den köpa fler TV-apparater, då priset tenderar att sjunka på dessa varor, till skillnad från hus och aktier som oftast ökar mest.

Även låg- och högkonjunkturer uppstår till följd av inflation. Både vanligt folk, ekonomer och entreprenörer tycks vara lika förvånade varje gång vi går in i en lågkonjunktur till följd av en högkonjunktur.

Kategorier
Blogg

Kulturell praxeologi

På samma sätt som regleringar på en fri marknad leder till felaktiga preferenser och i förlängningen konjunkturcykler, leder politisk korrekthet till felaktiga signaler på den kulturella marknaden av värderingar, åskådningar och idéer. Detta orsakar kognitiv dissonans, brist på vissa idéer i det offentliga samtalet (den öppna marknaden av idéer, värderingar och åsikter) och uppkomsten av politisk korrekthet åt både vänster och åt höger beroende på vilken riktning som dominerar för tillfället. Sedan 1968 är vi dock vana vid att vänstern dominerar kulturlivet och viktar vissa åsikter. Vi ser detta inte minst i dagens ”woke- och cancelkultur”. Detta skapar en kulturell lågkonjunktur där vissa saker inte tillåts yppas och där idédiskussioner lider brist på rikedom och skärpa. Detta beror på att man viktat vissa politiskt korrekta attityder i offentligheten och att människor är rädda att utmana rådande paradigm. Den som ifrågasätter detta välkomnas inte för nya eller alternativa idéer utan stigmatiseras. Detta har sin orsak i att staten finansierar och viktar liknande pedagogiska modeller. Istället för en öppen och fri marknad av olika pedagogiska modeller får vi en reglerad marknad och således brist på vissa pedagogiska alternativ. Det leder till kulturell lågkonjunktur och en försvagning av det kulturella kapitalet. Det är som om staten driver på ett intellektuellt inflationsmål där medborgaren mer förväntas vara anpasslig till ett visst system än att ifrågasätta, utveckla och uppfinna nya idéer.

Människan kan inte välja att inte handla och att tänka är att handla. De idéer som inspirerar tänkandet, liksom åsikter, förekommer på en idémarknad där konsumenten själv väljer vad hon försanthåller och finner trovärdigt. Vissa idéer blir populära i kraft av deras intellektuella tyngd. De är bra produkter i sig själva. Problemet är när staten och wokeartister försöker vikta vissa idéer genom förbud och tvång. Deras egen idéproduktion förenas då med någonting mer vilket påverkar diskurserna. Konsumenterna av idéer kommer då uppleva sig tvingade att offentligt stödja uppfattningar som de egentligen inte omfattar. Därigenom skapas lågkonjunkturer på vissa ”åsiktsmarknader” om exempelvis klimat, integration och ekonomi.

Människan handlar dessutom alltid utifrån mål och måste således söka medel för att nå dessa mål. Hon väljer bland komparativa för- och nackdelar. Vissa medel är ekonomiska, andra är intellektuella och (skulle jag vilja hävda) kulturella. När vissa idéer inte tillåts i en diskurs viktas diskursen inte bara ifråga om mål utan även ifråga om medel. Om målet exempelvis är att främja klimatet och samtidigt garantera ekonomiskt hållbar elproduktion, men ett medel att nå detta inte får diskuteras lika öppet, som exempelvis kärnkraft, påverkar detta även hur marknaden värderar risken för att investera ekonomiskt.

Immanuel Kant lägger den filosofiska grunden för en rationalistisk etik i Sedernas Metafysik. Det är i denna bok vi läser att människan är ett ”mål i sig själv” och således inte får användas som medel för någon annan. Murray Rothbard argumenterar i Ethics of Liberty för att människan äger sig själv och att denna äganderätt innebär att hon inte utan samtycke får användas som medel för någon annan. Vi ser dessutom hur Hans Herman Hoppe använder detta i en diskursetik där varje deltagare måste ses som ett ändamål i sig själv.

Genom woke exkluderas emellertid vissa debattörer från diskursen genom att förlora tillträde till de marknadsplatser där åsikter vanligtvis säljs och köps. Twitter och facebook är två exempel.

Elon Musks köp av Twitter skedde med målet att göra denna plattform mer öppen för en större åsiktsmarknad. Det handlar inte om att förbjuda vänsteråsikter. Däremot kan vi finna en viss ironi i att flera som stöder woke ironiskt nog lämnar arenan sjäva då de misslyckats att exkludera andra.

Kategorier
Blogg

Inflationsskolan, del 4: Konsumentprisindex

Kan man mäta inflation? Och i så fall hur? Då inflation är penninginflation, faller det sig naturligt att det är penningmängden man borde mäta. Vanligtvis pratar man om fyra olika mått för att mäta penningmängden: M0, M1, M2 och M3.

M0 är det snävaste måttet och mäter endast sedlar och mynt hos allmänheten. M3 är det bredaste och mäter samma som M0 fast även skuldpengar och olika värdepappersinnehav och andra lån som centralbankerna har.

Inom den österrikiska skolan talar man om True Money Supply (TMS). Även här finns det olika mått som har presenterats av bland andra Murray Rothbard och Frank Shostak. Gemensamt för TMS är dock att de är bredare än M3 och söker att innefatta alla penningsubstitut.

Guld och silver inflateras naturligt då det grävs upp mer av dem varje år. En onaturlig inflation av guld och silver skulle vara att trycka fler sedlar än vad det fanns täckning för av äkta metall. Med dagens fiatvaluta som i sig är onaturlig hade man kunnat undvika penninginflation helt och hållet. Men givetvis kliar det i fingrarna på makthavarna och som jag nämnt tidigare så tjänar man själv på att öka penningmängden.

Att mäta penningmängden oavsett vad som används som pengar är ett enkelt sätt att påvisa att det sker penninginflation. Om t ex guld hade varit pengar och statistik visade att det bröts x ton guld år 2021 så hade den naturliga penninginflationen varit x/totala mängden guld. Om man då vet att produktionen av guld år 2021 var x men samtidigt ser att TMS, dvs guld+penningsubstitut var större än x, då vet vi att något är fel.

Oavsett om vi vet hur penningmängden förändras så måste den sättas i perspektiv till mängden varor och tjänster, för att kunna mäta prisinflation. Men här kommer kruxet: att mäta prisinflation är svårt och missvisande. Varför då egentligen? Låt oss börja med att titta på hur prisinflation mäts idag:

Det är Statistiska Centralbyrån som mäter inflationen i Sverige efter Riksbankens direktiv. Sedan 2017 mäts inflationen med konsumentprisindex med fast ränta (KPIF). Fast ränta innebär att man räknar bort förändringar i boräntorna.
Konsumentprisindex innehåller tolv huvudgrupper:

1. Livsmedel och alkoholfria drycker
2. Alkoholhaltiga drycker och tobak
3. Kläder och skor
4. Boende
5. Inventarier och hushållsvaror
6. Hälso- och sjukvård
7. Transport
8. Post och telekommunikationer
9. Rekreation och kultur
10. Utbildning
11. Restauranger och logi
12. Diverse varor och tjänster.

Dessa tolv huvudgrupper ska alltså representera en ”allmän” varukorg. Med hjälp av KPI kan man få ett hum om hur penninginflationen påverkar prisinflationen. Det finns dock många problem med KPI. Det första är själva statistiken eller mätningen av inflationen.

Låt oss titta på kategori 3: kläder och skor, som ett exempel. Vilka kläder och skor är det man mäter? Är det alla märken, alla storlekar och modeller? Eller väljer man bara ut varor som ökar minst i pris? Kanske är det så att man väljer att mäta de varor som gör så att man får ett önskat politiskt resultat.

Ekonometri är som byggt för att manipuleras, liksom all annan statistik när den hamnar i maktens händer. Den österrikiska skolan försakar ekonometri och förhåller sig i stället på logiska resonemang kring mänskligt handlande. Därför är KPI meningslöst, även om det så klart kan ge oss en fingervisning om prisinflationen.

Prisinflationens påverkan är individuell

Penninginflationen påverkar priser på olika varor och tjänster olika mycket, vilket ekonomen Richard Cantillon upptäckte redan på 1700-talet. Då alla människor är olika och handlar olika varor så påverkas alla olika mycket av prisinflation.

Prisutvecklingen berör såväl hela konsumtionskategorier som enskilda varor. Oftast ser vi de största prisökningarna på bostadsmarknaden och aktiemarknaden. Det är lustigt att just dessa marknader lämnats ute från KPI. Tekniksektorn är en av de få konsumtionskategorier där vi faktiskt upplever prisdeflation. Detta eftersom den tekniska utvecklingen sker snabbare än vad penningmängden ökar.

Kategorier
Blogg

Inflationsskolan, del 3: Modern inflation

I förra delen tittade vi på hur inflation skapats historiskt och hur hyperinflation kunde möjliggöras med sedlar. I dagens digitala samhälle är det ännu lättare att skapa inflation då pengar skapas elektroniskt. Faktum är att runt 98% av kronan är elektronisk och endast 2% utgörs av kontanter.

I takt med digitaliseringen minskar också användandet av kontanter. Statistik från riksbank.se visar att 2010 betalade ca 39% av svenskarna med kontanter vid sitt senaste köp och 2020 hade antalet sjunkit till drygt 9%.

Teknisk utveckling kan föra med sig både frihet och välstånd om den används rätt. Att kunna skicka betalningar tvärs över jordklotet på nolltid är en lyx som får ekonomin och välståndet att växa ännu mer. Att digitala pengar är smidigt är ett påstående som få skulle motsätta sig. Det vi behöver motsätta oss är dock de befintliga digitala pengarnas natur. Först tittar vi på ett fiktivt exempel på hur pengar och bankverksamhet skulle kunna se ut i ett fritt samhälle. Efter det beskriver jag hur dessa fungerar på riktigt, i dag:

1. På en fri marknad

Guld och silver har historiskt varit överlägsna som pengar och de båda ädelmetallerna har idag samma status som för flera tusen år sedan. Låt säga att centralbankerna aldrig tog makten över pengarna och att silver valdes till pengar av svenska folket. Priset på silver tenderar att öka över tid, då ekonomin växer och utbudet av varor och tjänster ökar fortare än silverproduktionen, (med undantag för då stora silvergruvor upptäckts).

Folket är väldigt nöjda med sina pengar då de lever i en deflationsekonomi där priserna faller. Här finns också banker som möjliggör lån. För att kunna ge ut ett lån i silvermynt eller silvercertifikat (sedlar) så måste bankerna antingen låna ut egna pengar eller andra kunders pengar. Kunderna lockas att förvara pengar på bankerna då de erbjuds sparränta. Ju högre sparränta desto mer villighet att spara. På samma sätt ökar efterfrågan på lån ju lägre låneräntan är.

För att bankerna ska tjäna pengar på sin verksamhet måste ränteintäkterna från lånen vara högre än ränteutgifterna till sparandet. Både sparräntan och låneräntan hade blivit prissatta av marknaden.

När digitaliseringen sedan kom så hade efterfrågan på smidigare betalningar skapat en elektronisk silvervaluta. Bankernas konkurrens hade förhindrat de från att skapa inflation med den nya tekniken. Precis som innan digitaliseringen hade bankerna först behövt äga eller förvara silver för att kunna låna ut det.

2. På en reglerad marknad

Galenskapen med dagens elektroniska pengar har blivit så stor att centralbankerna har börjat omdefiniera begreppet pengar. Suomen Pankki, Finlands centralbank, skriver att ”pengar är skuld” och att ”pengar uppkommer när man tar lån”.
På Riksbankens hemsida skriver man att ”pengar är vad medborgarna i ett samhälle kommer överens om att pengar ska vara.” Vilket är ett sant påstående. Problemet är bara att medborgarna inte har kommit överens om detta, utan snarare att staten har gett centralbankerna monopol på att ge ut pengar.

Den riktiga definitionen av pengar är att ”pengar är ett allmänt accepterat bytesmedium”. Det är sant att 98% av de pengar vi använder i dag är skuld och att de uppkommer i samband med lån. De fungerar även som ett allmänt accepterat bytesmedium. Så vad är då problemet?

För det första så tvingas vi att endast  använda centralbankernas (och affärsbankernas) pengar då alternativ är olagliga.

För det andra så tjänar den som ökar penningmängden alltid på att göra så. Vidare är det i princip kostnadsfritt att skapa skuldpengar och kräver inte mycket arbete. Några musklick och lite knappande på tangentbordet brukar räcka.

Tre vanliga verktyg för att öka penningmängden

Jag ska inte tråka ut läsaren med att gå in i detalj på hur inflation skapas idag. Det viktiga här är att få en inblick i hur det faktiskt sker. Exemplen nedan är därför mycket förenklade.

1. Genom lån hos affärsbanker

Som jag nämnde tidigare så måste en bank i ett fritt samhälle först ackumulera riktiga pengar innan de lånas ut. I dag finns inte ett sådant krav då affärsbanker kan låna ut skuldpengar utöver sin kassa. Ett system som är känt som fractional reserv banking.

Merparten av dagens pengar skapas i det privata bankväsendet när någon tar ett lån hos dem. Varje gång någon tar ett lån hos en bank så skapas nya ”pengar”. Genom en bokföringspost kan bankerna låna ut pengar som inte finns. När bankerna ger ut lån så ökar därför deras skulder lika mycket som deras tillgångar. De utlånade pengarna ”förstörs” sedan när låntagaren betalat av lånet.

2. Genom att ändra styrräntan

Styrräntan, även tidigare känd som reporäntan är den ränta som styr affärsbankernas ränta till sina kunder. Genom att sänka styrräntan ökar efterfrågan på lån då det blir billigare att låna pengar. Viljan att investera ökar också då långsiktiga investeringar helt plötsligt verkar lönsamma ”tack” vare den artificiellt låga räntan. Den låga räntan driver även upp konsumtionen och oftast på fastigheter och reella tillgångar. Räntan är alltså priset på att låna pengar och som känt så köper man mer om priset sjunker. Eller i detta fallet: lånar.

Investerare och konsumenter skyndar att låna pengar när räntan sänks och som jag nämnde tidigare så skapas det nya pengar i och med dessa lånen. När de nyskapade pengarna spridit sig i samhället börjar priserna stiga och då kliver centralbankerna in igen för att ”kyla ner” prisinflationen. Detta gör de genom att höja styrräntan så att viljan till investering och konsumtion ska minska. Priset på att låna pengar höjs och därmed minskar efterfrågan. Förändringar i styrräntan är centralbankernas främsta verktyg för att skapa inflation och att uppnå målet om 2% inflation per år.

3. Genom värdepappershandel

Centralbanker kan köpa (och sälja) värdepapper för att ”stimulera” ekonomin och skapa inflation. USAs centralbank, The Federal Reserve, brukar benämna sina värdepappersköp Quantitative Easing (QE) och sina försäljningar av värdepapper som Quantitative Tightening (QT).

När centralbanker köper värdepapper, oftast sk statsobligationer som är lån till staten, för nyskapade skuldpengar så får detta givetvis en stor effekt på börsen och ekonomin. Det är nämligen väldigt stora summor de handlar för. Från mars 2020 till 31 december år 2021 köpte Riksbanken statsobligationer för totalt 700 miljarder kronor. Vilket fick börsen att stiga till astronomiska prisnivåer. Därefter började man sälja sina innehav och höja styrräntan, vilket ledde till att börsen gick ner och idag är nästan hela världen i recession. Värdepappersköp är ett sätt för centralbankerna att injicera nya pengar i ekonomin. Dessa pengarna sprids senare vilket leder till prisökningar på andra varor och tjänster. Just nu upplever vi prisinflation på de flesta varor samtidigt som börsen går ner. Detta eftersom att det tar tid innan nyskapade pengar kommer ut i ekonomin.