Bokrecension: Papperspengarnas kollaps, av Detlev Schlichter

Detlev Schlichter som tidigare varit verksam inom finansbranschen i många år, har även studerat österrikisk ekonomisk teori under lång tid. Utifrån dessa erfarenheter har han skrivit en bok på ämnet monetär ekonomi med kritik emot det dominerande monetära systemet av idag, och istället förespråkar han en återgång till ett system av varupengar (eng. commodity money).

Sanning och tillämpbarhet

Jag skrev tidigare en artikel i vilken bemärkelse ekonomisk vetenskap är empirisk. För att ytterligare förklara detta vill jag visa på skillnaden mellan att en ekonomisk teori är sann och att en ekonomisk teori är tillämpbar. Detta är en distinktion som både Ludwig Von Mises och Murray Rothbard var noga med när de skrev om Läs mer om Sanning och tillämpbarhet[…]

Empiri och Ekonomi, hur hänger de ihop?

Seriös ekonomisk teori förutsätter en viss grad av rationalitet hos människor, men det är i en mycket svagare mening än vad man ofta tänkt sig i den neoklassiska ekonomin. Kravet på rationalitet innebär inte att människors nyttofunktioner måste antas vara symmetriska för positiv och negativ nytta, eller att människor är okänsliga för känslor och psykologiska faktorer. Det innebär inte heller att människor nödvändigtvis känner till optimala medel för att nå sina mål. Det kräver just bara att de har mål som de kan rangordna ordinalt, och att de på något sätt försöker uppnå målen så gott de kan.

Varför lever socialismen vidare?

Varför tycks Socialismen vara en så oemotståndlig idé för många människor? Trots de socialistiska ländernas historia så finns det åtskilliga socialister än idag, även om deras inflytande är mycket mindre än det varit. Vi ska inte heller glömma att det socialistiska inflytandet på tänkesätt och värderingar varit och är enormt även när det som i Läs mer om Varför lever socialismen vidare?[…]

Varför lever socialismen vidare?

Det är vanligt bland konservativa och liberterianer att hävda att socialismens fel är att den inte är förenlig med den mänskliga naturen. På liberterianskt håll är det särskilt vanligt bland de som anammat Rands objektivism, eller bland de som följer Murray Rothbards etik. Båda dessa tänkare byggde system baserade på avsikten att rota etiken objektivt i den mänskliga naturen, och bägge skulle säkerligen mena att socialismen som system är oförenlig med den mänskliga naturen.

Österrikisk metod och finansiella modeller

Den här uppsatsen ska inte främst handla om vilken metod som är den rätta, utan utgör snarare en analys av hur man utifrån den österrikiska metodologin bör betrakta finansiella modeller. En möjlighet vore att tänka sig att finansiella modeller är en form av ekonomiskt teoretiserande. Enligt den österrikiska metodologin gör dock följande faktorer det olämpligt att använda matematik i ekonomisk teori.