Kategorier
Artiklar Populära Artiklar

Hitler var en stolt socialist

Följande artikel är tänkt att visa 7 citat från Adolf Hitler, och några utdrag från nationalsocialisternas partiprogram, för att visa att Adolf Hitler var en stolt socialist.

#1. “Jag har lärt mig mycket av marxismen” … “och jag tvekar inte att erkänna det”

En sovjetisk swastika, som användes av Röda Armén i deras tidigare dagar.

Hitler må ha fördömt marxismen offentligt eftersom han krigade mot Sovjetunionen men privat erkände han alltid att han innerst inne var en vänstersympatisör. En gång sade han till Otto Wagner att problemet med Weimarrepublikens politiker var att de ”aldrig ens hade läst Marx”. Han menade att problemet med de tyska kommunisterna var att de inte förstod skillnaden mellan principer och taktik. Han menade att det enda de sysslade med var att dela ut broschyrer, och att det var han själv som ”satt i praktik det som dessa gatuförsäljare så fegt påbörjat”. Han uttryckte det tydligt att ”hela nationalsocialismen” baserades på Marx.

#2. [Mitt mål är att] “omvända det tyska folket till socialism utan att avrätta de gamla individualisterna”

Hitler ville använda sig av den gamla klassiskt liberala klassens, entreprenörernas och individualisternas egendom för att bygga upp socialismen i Tyskland. Socialism definieras tekniskt sett som offentligt ägande av produktionsmedlen, och istället för att göra vad Stalin gjorde, vilket var att utrota kapitalisterna, såg han istället till att konfiskera deras kapital. Ekonomin kunde enkelt kontrolleras enbart genom att man tog ifrån den kapitalistiska klassen deras produktionsmedel och såg till att produktionen styrdes av statens hand.

#3. “Om vi är socialister måste vi vara antisemiter, och motsatsen är i så fall materialism och girighet, vilket vi motsätter oss.” “Hur kan du som socialist inte vara antisemit?”

I ett tal i München 1920, talade Hitler inför det nationalsocialistiska partiet om frågor som rörde ras och politik. Det var vida känt att dåtidens socialister var tätt sammanknutna med en rashygiensk politik, vilket de alltid varit under historiens gång. Faktum är att alla de som på den tiden stödde folkmord kallade sig själva socialister.

#4. Vi måste “hitta och färdas på vägen från individualism till socialism utan revolution.”

I samtal med en medarbetare argumenterade Hitler för att problemet med de ryska kommunisterna var att de hade valt den revolutionära vägen. Om individualismen förstördes var revolution den mest smärtsamma och svåra vägen för att förstöra kapitalisterna. Marx och Lenin de rätta målen i åtanke, men de valde helt enkelt fel taktik.

#5. “Varför bry sig om att nationalisera banker eller fabriker? Vi nationaliserar människor istället.”

Hitlers idé om en nationell enhet skulle ta socialismen direkt till folket. Han ville att socialismen skulle handla om mer än nationalisering av industrin. Han vill nationalisera folket i sig. Folket är statens tjänare, och socialismen var lösningen på alla samhällsproblem.

#6. “Vi är socialister, vi är motståndare till dagens kapitalistiska ekonomiska system som exploaterar de ekonomiskt svaga, med orättvisa löner, med att anskrämligt nog värdera människor efter hur mycket välstånd eller egendom de har istället för ansvar och prestation, och vi är allihopa fast beslutade i att vi vill förstöra detta system” 1927

Det kan väl knappast bli mycket tydligare än så här? Hitler påpekade i tydliga ordalag att han var kapitalismens fiende.

#7. “Det som Marxism, Leninism och Stalinism misslyckades med att åstadkomma, kommer vi vara kapabla att uppnå.”

Hitler var blott en icke-ortodox kommunist. Återigen menade han att föregångarnas misstag var taktiska, och inte filosofiska.

Nazisterna partiprogram

Dessa är förvisso inte citat, utan de är hämtade från nationalsocialisternas partiprogram. I vilket fall som helst stödde Hitler dem, och de är relevanta eftersom de är bevis på Hitlers omfördelningsplaner, samt hans strävan efter socialism.

11. Avskaffandet av arbetsfria inkomster, brytandet av ränteslaveriet.

12. Med hänsyn till de enorma offer i egendom och blod som varje krig fordrar av folket, måste det personliga berikandet på krig betecknas som förbrytelse mot folket: Därför kräver vi fullkomlig indragning av alla krigsvinster.

13. Vi kräver ett förstatligande av alla (hitillsvarande) företagsstiftelser.

14. Vi kräver vinstandelar i storföretagen.

15. Vi kräver en omfattande utbyggnad av äldreomsorgen.

[…]

25. För att åstadkomma allt detta kräver vi: Upprättandet av en stark centralmakt i Riket.  Det politiska centralparlamentets villkorslösa auktoritet över hela Riket och dess allmänna organisation.

Upprättandet av stånds- och yrkeskammare för verkställandet av Rikets ramlagstiftning i de olika tyska förbundsstaterna.

Partiets ledare lovar att, om nödvändigt med det egna livet som insats, hänsynslöst kämpa för förverkligandet av dessa punkter.


Originalartikeln har översatts av Joakim Kämpe.

8 svar på ”Hitler var en stolt socialist”

Om tar alla yttringar på vänsterskalan eller en socialistisk skala och så delar du in dem i vänster och höger, då kanske nationalsocialism hamnar till höger om alla andra vänsteryttringar eller någon stans där på högerkanten.

Hur de hamnade till höger den gamla tidens moderater vet jag inte, men idag får de vara där av praktiska skäl. Eller har moderaterna glidit så långt in i vänsterträsket att de hamnat till vänster om nationalsocialisterna där?

En reflektion på partiprogrammet: ”11. Avskaffandet av arbetsfria inkomster,..” Blir svårt för musiker och låtskrivare att få en försörjning och även författare.

I övrigt skulle partiprogrammet kunna vara för vilket socialistisk parti som helst, t.ex. socialdemokraterna.

När icke-forskare på området pratar om nationalsocialism, ges ofta bilden att Hitler var den som uppfann nationalsocialismen, vilket inte ens nästan är sant.

För att inte göra en lång harrang av det hela var t.ex. den svenska statsvetaren Rudolf Kjellén använde begreppet innan första världskriget (och det fanns andra innan honom). Tanken Kjellén hade med begreppet var att kombinera konservatism (läs: antiliberal och antidemokratisk nationalism).med socialistiska reformer.

Så man kan säga att det är en syntes mellan den äldre konservatismen (no pun intended) och socialismen och finner därför många likheter mellan de två i nationalsocialismen. Det är därför inte konstigt att hitta socialistiska antydningar i Hitlers skrifter. Vad Hitler bidrog med var näst intill bara antisemitismen. Inte ens begrepp som lebensraum går att tillskriva NSDAP…. lika lite som det går att tillskriva socialdemokraterna begreppet folkhemmet.

Visst var Hitler socialist i viss utsträckning. Kanske mer i personlig övertygelse och retorik än i politisk gärning dock. Begreppet privatisering är ju även det härlett ur nazisternas tidiga år vid makten. Hitler har även ett gäng citat där han säger att socialismen är nödvändig i retorik och till viss mån i praktik för att få bönder och arbetare med på pappret. Hans analys av de tidigare pan-germanistiska rörelserna är i hans bok att de misslyckas då de inte tilltalade de lägre skickten pga avsaknad av socialism.

Jag tror att Hitler först och främst var nationalist och maktmänniska. När kriget svalde Tysklands resurser såg han att folk blev rika på det och insåg att han behövde dessa tillgångar att föra sitt hoplösa krig med så godtycklig orsak att konfiskera dem i ”nationens namn” utarbetades.

Rent realpolitiskt var ju Hitlers politik huvudsakligen anti-bank och ränta. Mot skuldbaserade pengar och internationellt (med NS språk judiskt) banksystem och initiellt för tiden relativt fritt. Men underkastat lagar om vinstreglering och sådant. Det är ju värt att minnas att hela världen gick bananas på socialistisk självmordsekonomi vid tidpunkten.

Hitler var socialist även i sina gärningar.
Socialismen är en väldigt bred ideologi. I närmaste ordalag skulle man kunna översätta ordet ’socialism’ med ’kollektivism’ för det är just kollektivet som alla socialistiska ideologier står för. Dessa kollektiv är alltid abstrakta begrepp som kan vara ’klass’ som i kommunismen, ’religionen’ som i teokrati eller just ’ras’ som i nazismen.

Vad var det som nazismen gjorde som andra socialistiska rörelser inte gjorde? Hitler etablerade som alla socialistiska ledare ett statligt ägande av produktionsmedlen och han ägnade sig åt expansiv imperialism precis som Sovjetunionen gjorde under samma tid.

Alla socialistiska ledare är dessutom både maktmänniskor och nationalister. Internationalsocialismen (där kommunismen ingår) och nationalsocialismen (där nazismen ingår) skiljer sig åt i detta hänseende endast i retoriken men inte i praktiken. Och det är enkelt att se varför. Eftersom socialismen strävar efter en allsmäktig stat som råder över ”folket” så måste den per definition också innefatta en eller flera maktmänniskor som kan dirigera denna makt. Nationalism är därefter endast ett sätt som denna överklass använder sig av för att ena ”folket” mot ”fienderna”.

Martin Luther var kanske den av någon anledning enträget försökte uppmana ”folk” att “hitta och färdas på vägen från individualism till socialism utan revolution.”
Med hans,
http://sv.wikipedia.org/wiki/Martin_Luthers_lilla_katekes

ansåg han tydligen att Moses mycket enkla ”budord” måste ”förklaras!?!” för ”folket”!
… och där det individuella ”DU skall…” ( kompletterat som ”det viktigaste…” av Jesus med ”DU skall älska…”!
… totalt omvandlas av Luther till ”VI skola frukta…”!?… visserligen följt av ”och älska…” men… varför sätt frukta först? (går det att frukta något… om en inte på något som helst sätt älskar något… eller vill något ?)
(när jag började i 7-årig folkskola i slutet på 1930-talet så skulle alla lära sig Luthers förklaringar utantill)
och jag såg dem verkligen de senare som tonårig onödiga, förbryllande och förvanskande
och tänkte faktiskt om detta var fröet till både kommunism, nazism och den kollektivism som jag ogillade redan i ungdomen…”

Läs exempelvis förklaringen till fjärde budet:
”Visa aktning för din far och din mor, så att du får leva länge i det land som Herren, din Gud, ger dig.”
förklaras med:
”Vi skola frukta och älska Gud, så att [vi icke förakta eller förtörna våra föräldrar och herrar], utan hålla dem i vördnad, tjäna dem, lyda dem, älska dem och hava dem för ögonen.”

Jag kommer ihåg att jag tänkte (efter att ha sett den danska filmen ” Ta vad du vill ha… men betala vad det kostar…)
budet i original: ”gör du revolt… så får du vara beredd på att fly landet osv…”

i förklaringen så finns ingenting om att ”om blind leder blind… så…”
och jag tänkte att… det var kanske fröet som bäddade för kommunism, nazism, fascism, osv…
men de flesta, som jag talade med avfärdade mina spekulationer.

http://sv.wikipedia.org/wiki/De_tio_budorden

om man tänker sig vänster- höger presenterat i en cirkel med en slags ”neutralitet” längst upp och sen går tillräckligt långt i cirkeln så visar det sig att de extrema på respektive sida så småningom har ”bytt sida” eller kan sägas övertagit antagonisternas ”attityder”, sätt att bedriva sin verksamhet. Dvs de är egentligen av samma skrot och korn i förhållande till mindre extrema yttringar. Båda vill skapa monopol och ta ifrån individerna deras självständighet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.