Pensionssystemet 2.0

RiksdagenDet finns en mycket enkel metod att bedöma rimligheten i statliga åtgärdsprogram ur ekonomisk synvinkel. Det enda du behöver göra är att ställa dig frågan om hur den underliggande idén hade tagits emot om den presenterats som en affärsplan för investerare i den konkurrensutsatta, privata sektorn.

Nyligen har vi kunnat läsa om att den berömda ”bromsen” i pensionssystemet som väntat kommer att sätta in nästa år. Till alla riskkapitalister där ute: vad sägs om följande affärsplan?

”Varje år emitterar vårt företag nya aktier. Det nya, friska kapital som kommer in används i sin tur för att återköpa aktier från investerare som behållit sina aktier under lång tid. Om det nyvunna kapitalet inte räcker för att täcka de riktade återköpen i enlighet med bolagets tidigare prognoser kan återköpen vid vilken tidpunkt som helst och utan förvarning justeras ned eller ställas in samt ytterligare nyemissioner genomföras. Värdet på utestående aktier tenderar då att falla.”

Skulle du själv (1) investera i detta företag eller (2) avstå och anmäla bolaget till finansinspektionen för försök till investeringsbedrägeri?

Vad skulle då skänka ovanstående idé legitimitet? Att den som tecknar nya ”aktier” med våld tvingas till att göra det samt att emittenten kallar sina aktier för ”pensionsrätter” och sin undermåliga produkt för ”socialförsäkringar”? Vi kan fortsätta att leva i den politiska retorikens värld och blunda för den ekonomiska logiken om vi vill, men priset för dessa illusioner kan bara vara förstörelse.

9 reaktioner på ”Pensionssystemet 2.0”

 1. Bra idé att göra pensionssystemet till ett investeringsprojekt.

  En annan sak med pensionssystemet. Av de pengar jag betalar in ska de vid min pension delas först 16 delar (de antal år jag förväntas leva i genomsnitt efter min pension) och sedan i 12 delar per sextondel vilket blir det jag ska få per månad.

  Nu den stora gåtan. För att jag ska få dessa pengar förväntas att det blir mer folk i Sverige hela tiden som jobbar ihop pensionen. Men har jag inte jobbat ihop min pension på egen hand, eller?

  Kanske är det på det viset att de pengar jag har betalat in har blivit mindre av någon outgrundlig orsak. Nu måste således någon annan vara med och fylla på luckan i min pension.

 2. @Göran,

  Kopplingen mellan det du tjänat in och det du får ut är mycket mer indirekt än så. Det är alltså inte så att staten endast reserverar dina besparade medel eller ens investerar dem för din räkning för att sedan betala ut dem när du går i pension. Dina premier läggs istället till en ”pott” som betalas ut till dagens pensionärer och deras konsumtion. Du försörjer våra äldre idag och nästa generation försörjer dig. Men inget realt sparande sker – dina premieinbetalningar till (inkomst)pensionssystemet medför ju ingen kapitalackumulation. Detta är problematiskt i.o.m. att (1) befolkningen åldras vilket gör att relativt sett färre arbetande måste försörja fler pensionärer samt att (2) bristen på realt sparande kraftigt hämmar den ekonomiska tillväxten vilket innebär att pensionssystemets inkomstsida inte kan växa tillräckligt för att kompensera (1).

  Rent krasst skulle inkomstpensionssystemet kräva en konsekvent hög tillväxttakt för att vara långsiktigt hållbart. Detta är dock inte möjligt utan kapitalackumulation, en process som pensionssystemet i sig underminerar.

 3. Jag litar inte ett skvatt på det statliga pensionssystemet. Det kommer att haverera mer och mer vad tiden lider. Redan nu har ett generationskrig börjat blossa upp. De som nu är pensionärer vill att staten ska tömma våra individuella PPM-konton så att pensionerna inte behöver sänkas för dagens pensionärer. Pensionsmyndigheten vill också inskränka vår valfrihet inom ramen för PPM-systemet där valfriheten redan idag är dålig. Jag tror att det kommer gnissla en del och att till slut stjäl staten de ungas pengar för att tysta en växande pensionärsgrupp som kommer att bli allt mer avgörande för att partier ska kunna vinna val.

  Eftersom en aktiv politiker tänker i mandatperioder och tänker sig en karriär på toppnivå max 3-4 mandatperioder kommer de inte att kunna hålla sig ifrån att stjäla från de unga och ge åt de gamla när den opinionen blir tillräckligt högljudd. Och det kommer den att bli eftersom pensionsbromsen verkar slå till med betydligt högre frekvens än politikerna räknade med när de utformade systemet. Det tragiska är att pensionssystemet är en gigantisk tyngd kring halsen på oss medborgare som är nästan omöjlig att hänga av sig. Den ursprungliga pyramidsspelkonstruktion som sossarna drev igenom, som folket älskade dem för, innebär att pensionssystemet bara kommer att växa och växa som en varböld och att mer och mer skattemedel måste stjälas ihop av politikerna för att undvika en systemkollaps.

  Det enda land med någorlunda vettigt pensionssystem som jag sett är Chile. Problemet där är dock att en ganska stor andel av befolkningen inte lyckas kvalificera sig för ens en minimipension genom eget sparande. Även där måste de därför kombinera individuella pensionssparkonton med pyramidsspelsmodellen. Men pyramidsspelsdelen är där en mindre del. Om vi i Sverige någonsin ska lyckas få bort vårt värdelösa pensionssystem så borde vi börja nu. Det kommer dock att ta säkert tre generationer att fasa ut sossarnas pyramidsspelssystem helt. Tre generationer måste både betala av sosseskulden och spara ihop till sin egen pension. Det finns dock inte någon politisk vilja att göra ett skifte och helt individualisera pensionssparandet. Det är det vidrigaste. Vårt skatteslaveri kommer därför bara att växa i framtiden. Det enda vettiga är att försöka spara så mycket som möjligt själv och räkna kallt med pensionssystemets kollaps i framtiden. Spara, spara och när skattesnaran börjar dras åt hårdare kring din hals får du överväga att flytta från Sverige.

 4. Med tanke på hur etatistfixarna har skött pensionsplaneringen hitintills, så framgår klart deras huvudlösa trixande med och oförstånd för mänskliga benägenheter när det gäller tidspreferenser. Nuvarande barn och barnbarns valfrihet när det gäller optimeringen av transporter och resor för arbete kontra boende, förskola, skola, daglighandel osv., samtidigt som grandparents skall försörjas helt ut i realtid!?!

  1. Det som jag menar är att hela välfärdsfixandet hitintills har fungerat tycks bero på att den stora majoriteten tycks ha höga tidspreferenser. Inte minst när det gäller den egna pensionsförsäkringen. Majoriteten har hittills accepterat och trott på att det är bättre att staten tvingar till sig en del av arbetslönen (bl.a. med retoriken att kalla det för arbetsgivaravgift), än att de själva investerar i något som säkert ger avkastning med råge.

   ”Forntida” föräldrar hade många barn, inte minst som en planering för att förhoppningsvis bli försörjda på ålderdomen. Många som nu närmar sig pensionsåldern, bör kunna göra det på ett smart och relativt säkert sätt, för att slippa beroendet av staten. Många säljer och överlåter ju då sina hus och lägenheter för något mindre kostnadskrävande. Ofta har då de med låga tidspreferenser, lite kapital och tid över. Via it-nät går det ju numera att nå tusentals andra både inom och lite utanför Sverige. I samverkan med tusentals andra borde de då kunna köpa upp tusentals hektar skogsfastigheter, vars virke, träfiberisolering mm. – om kanske 5 – 20 år – i god tid kan planeras för att användas för att bygga bostäder på i samverkan uppköpta jordbruksfastigheter till deras barnbarn. När sedan barnbarnen börjar avbetala på sina bostäder så bör de ju ha pensionstryggheten säkrad med råge i förhållande till vad etatistfixarna kan åstadkomma..

 5. Det svenska pensionssystemet är inte längre PayAsYouGo vilket artikeln beskriver. Systemet är en tredelad hybridform.

  1.Garantipension (strax finns det inga garantipensionärer kvar). Denna pension är PayAsYouGo. Kan liknas vid Milton Friedmans idé om medborgalön och är 2 prisbadbelopp stor

  2. Inkomstpension. Denna är baserad på din inkomst samt inflationsjusterad (dock enbart till löneökningar i privat sektor). Tekniskt sett är den uppbyggd som en fonderad pension, inte PayAsYouGo. 10% av medlen reserveras i AP fonderna och resten är en skuld. Skälet till att denna inte är PayAsYouGo är att den aldrig kan ta slut och inga skattepengar kan tillföras. Detta har en av de mest sofistikerade social ingenjörskonst mekanismer sett till. Den sk ”bromsen”. Den fungerar på det sättet att om BNP tillväxt sjunker under 2% (det som krävs för att statens finanser ska gå plus minus noll) och/eller antalet arbetande kvoten går under 2:1 sänks pensioner automatiskt. Det innebär art det inte är skattebetalarna som står risken utan det är pensionären.

  3. Premiepension är en ren sparprodukt. Individens eget. Kan själv välja fonder.

  Det svenska pensionssystemet är tager ut händerna på politikerna, självvalt. S+Alliansen satt i Pensionsgruppen. V och Mp utanför. I princip orubblig överenskommelse.

  Denna modell bör användas i den övriga välfärden.

  1. Låg garantinivå
  2. Voucher system ala Milton Friedman med ”broms”
  3. Möjlighet att teckna tilläggsförsäkringar

  OECD står inför inför samma, men värre, problem Sverige hade. Medelklassen (de mittersta 60%) har via politiken givit sig själva förmåner som inte längre kan betalas. Tillväxten kommer att ligga runt 2%. Antalet arbetande har gått ner från 4:1 till 2:1 och vi lever längre.

  Den svenska pensionsreformen innebar en sänkning av pensioner mellan 10-30%, direkt neddragning för de under 55 och indirekta neddragningar för de över 65 pga förändrad inflationsjustering.

  Detta är ett av de största skälen den svenska modellen överlevde. En övergång från Socialdemokratisk och Keynesiansk PayAsYoGo till socialliberal och Friedmansk välfärd.

  Tyvärr är det fortfarande statskapitalistiskt men jag hoppas att åtminstone mitt nuvarande hemland USA väljer Schweiz väg. Obligatoriska försäkringar men privata (Hayek)

 6. Den mest väsentliga delen av pensionssystemet, inkomstpensionen, är vad jag förstår det baserad på vilken livsinkomst du har och tanken är att staten ska betala ut pension i proportion till vilken livsinkomst en person haft. Denna del av systemet bygger inte på principen om sparande och fondering. Tanken är att inkomstpensionen ska finansieras genom att man beskattar de som arbetar och använder dessa medel för att bekosta utbetalningarna till de som gått i pension. Premiepensionsdelen är den enda komponent i hela systemet som bygger på sparande och fondering av sparmedel. Det är endast premiepensionsdelen, vad jag kan se, som utgör en något sånär sund del av systemet i helhet.

  Har man ens den allra minsta frihetliga ambitioner och vill minska statens roll i människors liv kan detta endast ske genom att den del av systemet som bygger på sparande, fondering och investeringar växer. Idealt sett bör premiepensionsmyndigheten helt försvinna och de individuella pensionskonton som finns bör istället medborgarna få välja att disponera helt fritt. PPM säger att deras utbud är så stort så stort och de funderar på att begränsa våra valmöjligheter. Sanningen är att man bara kan välja bland ca 800 fonder av olika typer. Det är inte ens möjligt att helt avyttra alla fonder ens i orostider. Det är således, kort sagt, mycket mindre valfrihet i PPM-sparande än om du jämför med vad privata aktörer som banker och andra finansinstitut erbjuder.

  Banken ifrågasätter inte att jag säljer alla mina fonder och placerar pengarna på ett bankkonto, köper en fastighet, jordbruksmark eller vad du vill. Detta gör Pensionsmyndigheten. De har redan bestämt för mig att jag måste placera mina pengar i någon av de fonder de valt att ta med i sitt utbud. Större frihet skulle definitivt leda till att fler lyckades spara ihop mer pengar till sin pension än vad som sker idag. I princip tycker jag det är helt onödigt att man lyfter en ålderspensionsavgift om 18,5% från min lön varje månad. Ge mig hela summan i lönekuvertet istället så kan jag spara och planera mitt liv och min framtida pensionering helt själv utan statlig inblandning!

 7. @Old Whig,

  Du har rätt i att premiebaserade system rent tekniskt inte är PAYGO – fast inkomstpensionssystemets likheter med fonderade system slutar där. Poängen var dock en helt annan, nämligen att belysa det paradoxala i att försöka ”främja sparande” genom att omfördela resurser till konsumtion. Justerat för svenska statspappersinnehav i AP-fonderna blir inkomstsystemets fonderingsgrad kanske 7-8 procent. Vad skulle vi säga om en förälder som rycker sitt barns 100-lapp och förklarar att den ska ”sparas” för att sedan lägga undan 7 kr. och konsumera upp resten?

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *