Om statens uppkomst

le_penseur_by_jompie-d5m4fmjSamhällsvetenskapen tillämpad i sin bästa form syftar till att utifrån axiom, någonting som inte kan bestridas utan att bevisas, och med hjälp av formell logik formulera sanna teorier om verkligheten. Ludwig von Mises döpte detta till praxeologi: läran om mänskligt handlande.

I denna artikel ska vi använda oss av den praxeologiska metoden för att försöka besvara frågan om varför staten föddes. Till vår hjälp ska vi inledningsvis bruka formell logik och sedan ska vi inhämta ett axiom som kallas handlingsaxiomet för att kunna fördjupa vår analys.

Låt oss först vara tydliga med vad staten är. Staten är ett territoriellt monopol som gör anspråk på lösning av alla konflikter. Om du och en annan individ har en konflikt rörande någonting (vem som ska äga vad, om någon brukade våld mot någon annan etc.) så kommer staten ta sig rätt att avgöra vem som har rätt. Staten är också den organisation som har rätten att avgöra vem som har rätt i alla konflikter som rör den själv. Naturligt följer det av detta att staten också har beskattningsrätt, vilket något rakare beskrivet innebär att den har rätt att kränka privat egendom [1], dvs. den har rätt att stjäla. Och det är också viktigt att komma ihåg att staten är skapad av individer.

Formell logik innebär omdömen som man vet är sanna bara utifrån orden i sig själva. Ett sådant omdöme skulle vara att A är A. Eller att om A är B och B är C så måste A vara C, förutsatt att detta är under samma tidsrymd. Ytterligare ett viktigt omdöme är lagen om motsägelser som säger att A inte kan vara A och inte-A på samma gång.

Lagen om motsägelser utgör den första begränsningen av teorin om statens uppkomst. Staten skapades av individer. Staten innebär det kontinuerliga kränkandet av privat egendom. Staten kan således inte ha skapats av individer som ville att den privata egendomen skulle skyddas, detta skulle vara en motsägelse.

Thomas Hobbes målade i sin epokgörande bok Leviathan ut staten som en organisation som skapats för att rädda människan från den karga värld som det anarkiska naturtillståndet utgjorde. Det tillståndet var enligt Hobbes “solitary, poor, nasty, brutish, and short” då människor inte kunde skydda sig ifrån stöld, mord och våldtäkt. För att kunna undvika detta förfärliga tillstånd bestämde de sig för att ge upp lite av sin säkerhet för att bli beskyddade. John Locke uttryckte liknande tankar i hans teori om “samhällskontraktet”.

Denna teori kan vi nu med vår förståelse av formell logik och staten avfärda. Staten, som hela tiden kränker den privata egendomen, kan inte skapas av individer som vill skydda privat egendom. A kan inte vara A och inte-A på samma gång.

Att enbart använda formell logik tar oss inte särskilt långt. Trots det har vi nu lyckats avfärda den enskilt mest populära teorin om varför staten uppkom. Men för att ta oss vidare i vår jakt på svaret om varför stater bildas måste vi nu inhämta ett axiom som vår formella logik kan utgå ifrån.

Handlingsaxiomet upptäcktes av Mises och är extremt värdefullt för att förstå samhället. Axiomet säger att människor handlar. Med hjälp av meningsfullt utvalda medel syftar människor till att uppnå mål. Varje försök att motbevisa det kommer själv att utgöra en handling vilket därmed innebär att omdömet inte går att motbevisa, således klassas det som ett axiom.
Att människor har mål och att resurserna är knappa (inte bara de materiella resurserna utan även vår kropp och vår tid är begränsade) leder till att konflikter uppstår. Vissa människor kommer att ha mål som bara tar hänsyn till deras egenintresse och de kommer därmed ha incitament att skapa en stat.

Detta är inte särskilt konstigt. Om man kan få vad man vill ha från andra utan att behöva jobba för det kommer vissa människor ha en sådan karaktär att de gör det. Drivkrafterna bakom bildandet av en stat och bildandet av en kriminell organisation är i högsta grad alltså samma.

Nu har vi besvarat frågan om varför vissa individer vill bilda en stat. Men som Hans-Hermann Hoppe poängterar i denna inspelning[2] var det inte särskilt svårt att lista ut. En betydligt svårare fråga är istället: varför låter människor staten bestå?

För att besvara den frågan måste vi nå insikter om statens struktur på ett något djupare plan.

Nyckeln till denna förståelse av staten ligger i förståelsen av dess intäkter och utgifter. Statens intäkter kommer att delas ut till olika individer. Detta kommer att, vilket John C. Calhoun noterade, skapa två olika klasser av individer: de som betalar in en större del av skatten än de får ut och de som betalar in en mindre del av skatt än de får ut. Något förenklat kan man kalla den första kategorin av individer nettoförlorare och den andra nettovinnare. Eller som Hoppe säger: skatteproducenter och skattekonsumenter.

Om en stor grupp människor insåg att de var skatteproducenter och var missnöjda med det, skulle då skattekonsumenternas styre kunna bestå? Nej, de skulle bli utkastade förr eller senare. Så för att överleva skulle staten antingen 1) behöva dölja vilka som var nettoförlorare, vilket givetvis är svårt, eller 2) se till att nettoförlorarna var nöjda med att vara förlorare. Hur lyckas man med detta? Genom att se till att samtidigt som staten växte, vilket skulle skapa grunden för skatteproducenternas revolution, också se till att det intellektuella försvaret för staten växte. Detta skulle ske genom ett ökat stöd till den statsintellektuella verksamheten. Om staten skulle förlora kampen om idéer skulle den vara dödsdömd.  Som Ètienne de La Boétie förklarade så är det idéer som avgör om en härskare får vara kvar. Det är detta som är förklaringen till att utbildningsväsendet, den statliga median, de statligt finansierade tidningarna och kulturproduktionen är av högsta vikt för staten.

Det är naturligtvis bara vissa grenar inom dessa verksamheter som får stöd, de statsvänliga grenarna. Om staten skulle ge ett stort stöd till en statskritisk verksamhet skulle staten förintas i det långa loppet. Därför kommer statens mål vara att ge sitt stöd till den statsvänliga verksamheten, givetvis under flaggan av någon av tidens nycker.

Det som skulle kunna rubba staten är alltså inte den verksamhet som staten finansierar, om det fanns ett sådant hot skulle staten upphöra med finansieringen. Hotet mot staten utgörs snarare av om människor skulle vara beredda att ge upp de pengar staten erbjuder sina intellektuella och istället kritisera staten på bekostnad av tid och pengar.

Nu närmar vi oss slutet av denna artikel. Hittills har vi konstaterat att staten inte kan vara skapad i syfte att försvara den privata egendomen. Vi har också insett att det svåra inte är att förklara varför vissa människor vill skapa en stat, det svåra är att förklara varför andra människor finner sig i denna organisationsform. Svaret på den frågan är betydligt mer komplex än den ursprungliga men går att finna i statens möjlighet att rättfärdiga sig själv genom att finansiera sin intellektuella verksamhet. Det är enbart genom ett kontinuerligt stöd till den statsintellektuella verksamheten som skatteproducenter kan hållas i schack med hjälp av idén om att de på något sätt skulle vinna på att bli beskattade. Alla dessa slutsatser har vi nått genom den praxeologiska metoden och utan att fälla ett enda värdeomdöme.

Förhoppningsvis har denna artikel inte bara gett dig en insikt i hur staten överlever utan också en förståelse för hur man med hjälp av praxeologi kan besvara olika samhällsvetenskapliga frågor.


[1] Privat egendom innebär inte bara rätten att äga varor utan även rätten att äga sin kropp.

[2] Utöver analysen i inspelningen som denna artikel delvis bygger på rekommenderas Hoppes Democracy: The God That Failed för den som är intresserad av österrikisk sociologi.

74 kommentarer till ”Om statens uppkomst

 • Staten kan väl visst vara skapad i syfte att försvara privat egendom, det vill säga den del som är kvar efter skatt? Att den sedan inte är särskilt lämplig för detta ändamål, och dessutom medför annat ont, är ju en annan sak. Det är ju som med minimilön – goda föresatser fast förödande konsekvenser. Det är ju lika troligt att människor fulla av okunskap skapade staten med med allas bästa i åtanke – och det är okunskap som gör att den finns kvar…

  • Låt säga att staten beskattar ägande av en egendom som den gör med med en fastighet. För att återställa den del av egendomen som staten har tagit ut i skatt krävs att den som äger egendomen har andra medel att lägga tillbaka till egendomen. Om ägaren inte kan lägga till det som staten tagit ur den kommer egendomen helt och hållet att försvinna från ägaren.

   Skatt på ett ägande kan aldrig bli något annat än stöld inte ens med goda avsikter.

  • Hej, du har rätt. Det är givetvis människors subjektiva uppfattning om vad som är vad som styr hur deras övriga idéer får de att handla. I texten ville jag dock på ett väldigt simpelt sätt pika hål på teorin om att staten skulle vara skapad för att den skyddar privat egendom, just eftersom att den inte skyddar privat egendom. Tillför man ett subjektivt synsätt kan man göra analysen djupare och Hobbes teori kommer då bli ännu ihåligare (just eftersom man kan förvänta sig att saker tenderar, i det långa loppet, att uppfattas för vad de verkligen är.)

 • Bra med en artikel som hjälper läsaren med praxeologin, mer sådant!

  En fundering som uppkom. Börjar med att citera orsaken till funderingen och sedan motiverar jag varför citatet inte verkar hålla.

  ”Staten, som hela tiden kränker den privata egendomen, kan inte skapas av individer som vill skydda privat egendom. A kan inte vara A och inte-A på samma gång.”

  I scenariot där staten inte existerar finns incitament att skapa staten för människor som vill skydda privat egendom, där premissen är att utan staten förlorar man X i egendom. Vidare antar man att staten borde vara kapabel att skydda Y egendom, där Y > X. Huruvida dessa premisser är sanna eller falska är irrelevant, då det fortfarande är individer som vill skydda privat egendom (på, enligt mitt tycke, felaktiga premisser). Korrekt?

  • En liten intressant tanke kan vara att jämföra hur mycket egendom var och en förlorar på stöld från staten eller från stöld av vanliga reguljära brottslingar. Det kanske skulle vara långt mycket billigare med ”skydd” från Hells Angels än från staten.

  • Hej,

   som jag skrev nyss i en kommentar ovan så är det givetvis individers subjektiva uppfattning om vad staten är som påverkar deras agerande. Men om vi inte vill göra en djupare analys, vilket går, kan vi enkelt anta att individer innan en stat bildades uppfattar saker för vad de faktiskt är.

   En försvarare av Hobbes teori skulle säga att staten gör att man förlorar lite säkerhet, men vinner lite mer. Men detta skulle jag säga är ett stort missförstånd. Det finns ingenting som följer av vår definition av vad staten är som gör att den skulle ta ut mindre skatt än ett gäng banditer. Tvärtom. Staten är den i princip enda beskattaren, den har ingen den måste slåss mot. Det gör att den är väldigt effektiv och kan ta ut väldigt mycket pengar.

 • @ tomocejal

  Pga hur lång tid bakåt i tiden statens uppkomst ligger, är det bara genom arkeologi vi kan skaffa oss kunskap om det.

  Jag är inte insatt men det äldsta arkeologiska belägget för en stat lär vara Jeriko. Ben Stone har skrivit en intressant artikel om det:

  http://www.badquaker.com/archives/334

 • Angående Halsingens artikel.
  Det kan ju lika gärna vara så att Jeriko byggdes och finansierades av befolkningen för att skydda sig mot rövare. Sedan korrumperades naturligtvis detta och en ”stat” uppstod. Kanhända var det från början en service som betalades frivilligt. Sedan blev det ”skatt”. Att dra säkra slutsatser av arkeologi är inte seriöst.

 • @ Nils Dacke

  Såvitt jag förstått är det främsta argumentet mot detta, att den muromgärdade garnisonen inte hade kapacitet att skydda hela samhället, men endast eliten och deras närmaste.

 • Var drar man gränsen vad som är ”samhället”?

  Murarna kanske byggdes för att ägarna (de som finansierade och byggde dem) skulle kunna ta sig själva och delar av sin egendom innanför murarna när allvarlig fara nalkades? Med tiden kanske man anställde professionella krigare som sedan utvecklades till en ”stat”. Det är som sagt svårt att dra slutsatser utan skriftliga källor.

 • @ Nils Dacke

  Men vem skulle dessa murar och befästningar skydda dem från, om det inte fanns en annan statsmakt?

  • Andra kriminella såklart. Ungefär som gated communitys idag sätts upp i ett gott syfte.

   Att det hela sedan utvecklades till en stat är inget jag ifrågasätter. Och visst finns det poänger i artikeln. Men jag tycker den drog lite väl snabba slutsatser av de väldigt osäkra källorna.

 • Det är ingen tvekan att dagens stater har uppstått från den starkaste maffian i ett område. Men staten blev först stark då individer som vill behålla sitt produktionsresultat frivilligt valde att bli beskyddade av den starkaste maffian.

 • @ Nils Dacke

  Om jag förstått det rätt råder det närmast konsensus inom historieforskningen att statens uppkomst beror på den agrara revolutionen under stenåldern och sädesproduktionen.

  Det var inte främst brödbakning säd behövdes till, men ölbryggning, dvs. alkohol. Det älsta åkerbruket även i Skandinavien sägs bero på ölet. Skål!

  Ben Stone berör det delvis i en annan artikel:
  http://www.badquaker.com/archives/446

  Alexander Rüstow skall också ha skrivit om den ursprungliga erövringen av jordbrukare av boskapsherdar och därav införandet av tvångsarbete/slaveri – först av oorganiserade krigarband, därefter av staten som de konstruerade för att göra det jobbet åt dem.

  Men jag har inte kunnat få tag i hans bok ”Freedom and Domination: A Historical Critique of Civilization”. Någon annan som läst den?

 • Jag har deltagit i mycket långa diskussioner mot stats motståndare här på Mises.se och det är inte min avsikt att göra det igen, men på samma sätt som ni inte ska svälja all skräp som finns där ute, som är resultaten av intellektuell förfall så ska ni heller inte svälja allt som skrivs här på Mises.se, men det måste sägas att Mises.se håller en utomordentligt hög klass. Men inte alltid, här ett exempel: jag citerar

  ”Lagen om motsägelser utgör den första begränsningen av teorin om statens uppkomst. Staten skapades av individer. Staten innebär det kontinuerliga kränkandet av privat egendom. Staten kan således inte ha skapats av individer som ville att den privata egendomen skulle skyddas, detta skulle vara en motsägelse.”

  För det första skrivs denna artikel på ett sätt som jag gillar, man utgår ifrån axiom, ingen nonsense ren fakta som accepteras från ALLA håll, men man drar ut svängarna lite för mycket.
  För det första så ska man vara väldigt försiktig med att tro sig veta människors riktiga avsikten. För det andra så ska jag smula ner hela det citerade stycket.

  Låt oss anta att jag med rena avsikter installerar kameror i alla villor i vårt område. Låt oss även anta att kamerorna filmar in i villaägarnas privata egendomar med tvång, dvs att jag kränker deras privata integritet. Men min avsikt med det hela är faktiskt att deras privata integritet inte kränks, genom att skrämma bort inkräktare från deras egendomar eller ha material för att kunna identifiera dem. Med andra ord så är jag en som kontinuerligen kränker villaägarnas integritet samtidigt som jag har för avsikt att skydda den mot andra, det kan liknas vid våldsmonopol, då endast jag får lov och kränka den, men avsikten ska man vara ödmjuk nog att inse att man inte kan förstå sig på. Det är ett axiom.

  • Jag har deltagit i mycket långa diskussioner mot statsmotståndare här på Mises.se och det är inte min avsikt att göra det igen, men…

   Är MrX muhammedan eller frihetligt sinnad? MrX får gärna skriva en egen artikel vad h€n vill. Varför skriva här? Det finns inga/få som är som du, som är islamist/muhemmedan…

   Vi svenskar tror inte på er. Ni har lyckats skaffa denna största hären någonsin, som fiende..

   • @ Tålis

    Lägg ner halmgubbebyggandet och ”är du på min eller statens sida”-trollandet.

    Det är tröttsamt.

   • ???? Halsingens kommentar är mig obegriplig och tröttsam. Fråga istället för att komma med påståenden…

    Jag ger MrX rätt i att det är svårt att avgöra någons avsikt. Dock håller jag med den översta kommentatorn.

    Nyss hemkommen från Finland kan jag konstatera att i Helsingfors ser man färre åretrunt-påskkärringar (islamister) per tidsenhet än i min lilla hemstad. Så någon ort där, förutom huvudstaden, såsom Borgå och Ekenäs, lär bli mitt sommarviste i exil om några år. Huvudproblemet är hur få ihop pengar till pensionen när Sverige går i konkurs, främst tack vare massinvandringen…

   • Tålis, vänligen undvik att göra om alla diskussioner till diskussioner om massinvandring, islamifiering eller mohammedaner etc. Det är tröttsamt och jag ser inte hur det återknyter till ämnet.

   • Tålis,

    Om Mr. X är muslim eller inte har inget att göra med sundheten, eller osundheten, i hans argument.

    Håll dig till argumentet, eller avstå från att kommentera.

   • Vad bör jag svara här? Visst kan man tänka som JK, att det är irrelevant ifall MrX är muhammedan eller inte. För mig är det inte så. Man kan inte vara muhammedan och samtidigt frihetligt sinnad. Det vore som att försöka få ihop att vara kommunist, och/eller nationalsocialist, med att vara libertarian samtidigt.

    Jag ser inte MrX kommentarer som koherenta. Därför bad jag om att han skrev en eget separat inlägg där han förklarar sina ståndpunkter. Kanske är han på väg ifrån den ondskefulla ideologin, och i så fall vill jag gärna hjälpa honom…

    Jag kan frivilligt sluta skriva här, om så önskas. Skriv det bara rakt ut, så är det fixat!

   • Förlåt att jag här svarar på fel inlägg av JK, men det var slut på svarsnivån:

    ”Tålis, vänligen undvik att göra om alla diskussioner till diskussioner om massinvandring, islamifiering eller mohammedaner etc. Det är tröttsamt och jag ser inte hur det återknyter till ämnet”

    Med viss vånda uppdaterade jag denna sida idag, när jag såg att Joakim Kämpe svarat i tråden. Och anade att hans kommentarer var riktade mot mig. Jag verkar alltid få kritik från honom, oavsett vad jag skrivit, liksom av vissa andra kommentatorer.

    Ingen av er har träffat mig, så det kan inte ha med lukt, utseende, röst, etc att göra, så det måste vara något annat du/ni inte gillar.

    Kan det vara mitt raka (finska) uttryckssätt? Mina ordval?

    Försöker jag göra alla trådar till att handla om massinvandring, islamifiering eller muhammedaner? Hur då och hur kan jag göra det? Det vore intressant att få veta, att jag är så skicklig. Själv, ser jag mig inte så. Om jag visste hur, skulle jag försöka på PK-sidor.

    Förvisso censureras jag direkt där, på PK-sidor, så det lär väl inte fungera, vilka råd jag än får här.

    Däremot bör du (JK) och andra som ser oss nattväktare som fienden, ändra fokus och inse att vi inte är fienden. Hundratusentals muhammedaner är fienden som fortsätter att välla in på vår bekostnad, större än den förr svenska staten. Shariastaten kommer att utplåna oss! Om de får chansen, som Reinfeldt & Co gett dem! Tro mig, muhammedanerna vill oss svenskar illa!

    En massimporterad farsot….

   • Tålis,

    det här inlägget är väl ett alldeles utmärkt exempel på ett tillfälle där du tar ett ämne och skruvar om det till att handla om invandring och muslimer. Dock inte sagt att dessa ämnen är ointressanta eller inte får diskuteras. Men jag ser inte vad dagens svenska invandringspolitik har att göra med en artikel som har titeln ”Om statens uppkomst”. Således, vill du fortsätta diskutera detta råder jag dig att flytta det till forumet, eller lämplig artikel.

    Så, vänligen håll dig till ämnet i fortsättningen. Annars måste jag börja moderera kommentarer vilket är något jag absolut inte vill göra.

    Tack på förhand.

   • @Tålis, jag har väldigt svårt att se relevansen i din fråga, dock är det kanske en bra idé att skriva en egen artikel låter inte helt dumt. Jag skriver här i forumet för jag är genuint intresserad av hur folk resonerar, för att svara på din fråga. Däremot är det för mig underligt hur du i samma stycke kan fråga mig om jag är muhammedan för att sedan påstå att jag är det. Var det en retorisk fråga, så är det ännu ett argument för varför du inte behövde ställa den. Och om det nu är som du påstår, dvs att det finns få som mig här på Mises.se, så är det inget argument för varför jag inte ska skriva i kommentaror fältet, eller föra en simplare diskussion över nätet utan tvärtom det är för mig mer givande att diskutera med någon som tycker annorlunda än att göra det med någon som håller med mig.
    Det är även glasklart att du inte talar för alla svenskar eller ens alla på Mises.se, när du skriver att ”vi svenskar etc….”. Ser du hur mycket fel du har på endast tre raders text?

   • Du förnekade inte att du är muhammedan och arab, när jag frågade. Så jag tog det som ett erkännande. Svårare än så var det inte.

    Skriv gärna artikeln! Ifall du är för shariastaten, är det för mig konstigt att du skriver här, för här finns ingen som vill ha den skiten! Du finner bättre kandidater att blåsa på vilken PK-sida som helst. Dem kan du lura i att islam är fredens religion.

    Jag talar givetvis inte för alla svenskar, en halmgubbe! Men majoriteten av svenskar avskyr islam, oavsett vad du och dina gelikar inbillar sig!

   • @Tålis

    Vart i texten visar du att din fråga är relevant? Hur kan det faktum att jag inte förnekar något innebära ett erkännande? Vill du godtycklig ta det som ett erkännande, säger det mycket om din intellektuella nivå.
    Har jag tagit upp Islam i mina inlägg här? Har artikelförfattar gjort det? Nej! Så hela det mellersta stycket i ditt inlägg är irrelevant.
    Allt jag gjorde var att påstå att du inte talar för alla svenskar, vilket du håller med om, så om det är så givet som du nu påstår så föreslår jag att du tänker till innan du skriver något, och inte tvärtom. Och vad är det jag inbillar mig? Jag har inte yttrat mig om vad majoriteten tycker eller vad jag tror att majoriteten tycker, så hur vet du vad jag inbillar mig? Än en gång allt jag gjorde var att jag skrev att du inte talar för alla svenskar, vilket är korrekt. Snacka om intellektuell förfall!!!!

 • @MrX
  JAg antar att du installerar kameror hos villaägarna först efter deras tillåtelse till det?
  Dvs de väljer själva om de önskar bli ”kränkta” eller ej?
  Människans konstituition kräver frihet som miljö; själva begreppet är oförsåteligt om man inte förstår människans konstituition.
  Människan är inte av naturen och i naturen existerar heller inte mänskliga begrepp såsom ex ”frihet”.

 • @Ulle

  Jag gjorde antaganden min vän. Och nej det finns inget som heter önskar att bli kränkta då det enligt definition krävs tvång för att det ska klassas som kränkning av integritet. Jag gav ett exempel där jag kränker deras integritet med avsikten att jag skyddar deras integritet, för att visa att det visst kan stämma även om första intrycket är att det är motsägande.

 • @MrX
  Såsom varande en fri människa med ett jag som fritt måste få bestämma över ex vad som kommer in sin villa, så gäller beslutanderätten denna fria människa (och villaägare).
  Du har rätt i att man inte kan förstå varje individs ”riktiga avsikter”, däremot kan vi, om vi förstår människans konstituition, förstå vad som är förutsättning för ett mänskligt/humant liv. Frihet är grunden definitivt, ex att bestämma över sin villa.

 • OK, skillnaden mellan anarkister och vi andra, som tror det behövs en ministat! Jag tror att packet tar över omedelbart. Anarkister tycks tro gott om alla. Det gör inte jag…

  • Packet tackar för ministatens behandling och legitimerande av våld och fortsätter gladeligen våldsspiralen.

 • @Ulle,
  Förstår du att en individs riktiga avsikter inte kan förstås genom logik, då är vi på samma plan. Jag motbevisa en artikelförfattar som tror att varje mening han skriver är ett axiom.

 • @MrX
  Människan kan förstås , jo; det är fantastiskt i sig och kanske ett mysterium.
  Varför andra än de närstående skulle ha intresse av en ”individs egentliga asikter” undrar jag? Dvs det som knutet till henne som individ, bl a färgat av hennes öde m m.

  • @Ulle

   Ja man kan fråga sig varför det skulle vara intressant att veta en individs egentliga avsikter. Men artikelförfattar försöker utesluta det faktum att individerna bakom staten har i sitt intresse att skydda privat egendom. Men är det förstått att en individs avsikt inte kan förstås genom logik, då kan man inte heller utesluta vissa tänkbara avsikter en individ har genom någon lag om motsägelser, som artikelförfattar gör. Visst kan man försöka förstå människan, men man måste även förstå människans irrationalitet och det blir ännu svårare eller rent ut sagt omöjligt om du ska göra det på individ nivå såsom artikelförfattaren gör, ingen lag om motsägelser kan råda bot på det.

   • Mr X.,

    Enligt Österrikisk terminologi är all mänsklig handling per definition rationell (dvs. ett användande av medel för att uppnå mål) varpå ditt påstående om människans ”irrationalitet” blir lite lustigt.

    Så, för att reda ut begreppen så att vi inte talar förbi varandra: vad menar du med ”människans irrationalitet”?

 • @Kämpe,

  Ja visst blir det lustigt om du utgår från Österrikisk terminologi och inte är beredd att ifrågasätta den.

  Men all mänsklig handling är absolut inte rationell, en människa kan använda fel medel för att uppnå mål, hur rationellt är det? Det kan bero på mental ohälsa eller brist på kunskap och sunt förnuft. Om jag gång på gång sätter handen på spisen med förväntningen att det ska kyla ner min hand och jag istället bränner mig och jag återgår till samma beteende efter det att jag bränt mig med samma mål dvs att jag ska kyla ner min hand, är detta ett rationellt beteende? Jag är inte beredd att skriva under på det. Om mänskligheten har erfarit många fiatvaluta system som kraschat under den väl dokumenterade och obestridda historien, och fortfarande förespråkar detsamma och förväntar sig ett annat resultat, är detta rationellt? Och då syftar jag inte på de som tjänar en slant på systemet utan de som förlorar på den vilket är den överväldigande majoriteten. Fiatvaluta system och alla andra förnuftsvidriga ideér är inte rationella. Alla handlingar är inte förnuftiga på individ eller kollektiv nivå.

  • Mr. X,

   Jag är medveten om att Österrikisk terminologi skiljer sig åt från hur andra, ex. neoklassiker, använder termerna. Orsaken till att jag ville att du skulle förtydliga vad du menade är för att jag inte vill ha en terminologisk diskussion. Jag vill ha en substantiell diskussion. Och då är det viktigt att veta vad man menar när man använder ord som kan ha flera betydelser.

   Således, att döma av din förklaring använder du alltså ordet ”irrationell” i betydelsen ”att begå misstag”?

   Det är så klart inget som det Österrikiska synsättet förnekar. Det som det Österrikiska synsättet säger är att även om vi inte kan veta allt om en människa så vet vi att människan försöker uppnå ett mål, och att han använder ett medel som han upplever vara lämpligt för att uppnå målet.

   • @Kämpe

    Nej inte direkt i betydelse att ”begå misstag” utan att upprepa misstag; att göra samma sak om och om igen och förvänta sig olika resultat, är för mig irrationellt, därför håller jag inte med dig när du skriver att all mänsklig handling är rationell. Jag håller med om att alla människor försöker uppnå ett mål dock, men hur de går tillväga är som sagt inte alltid rationellt. Men vi kan lämna den terminologiska diskussionen bakom oss.

   • Mr X.,

    Du skriver, ”att göra samma sak om och om igen och förvänta sig olika resultat”. Är inte det definitionen på galenskap?

    Återigen får du förstå att då jag säger att all mänsklig handling är rationell gör jag det inom ett Österrikiskt ramverk. Vi använder uppenbarligen ordet i två olika betydelser. Men jag, och alla andra Österrikare, håller absolut med dig om att folk ibland använder medel som gör att de misslyckas med att uppnå sina mål.

   • @Kämpe

    Jo visst är det så, men är galna handlingar rationella, är impulsiva handlingar det? Är det ända villkoret för rationell handling att man använder ett medel för att uppnå ett mål? Ja då stämmer det, det du påstår, men det är uppenbart att vi använder termen olika som du säger.

    Ordet rationalisera kommer från det latinska ordet ratio; att räkna, summa, uträkning etc.. Dvs att man tänker igenom det man gör, att man kalkylerar hur man går tillväga för att uppnå sitt mål. Rationalisering av jordbruket är ett exempel, att man har ett mål dvs effektivisera och maximera det man får ut av jordbruket och att man handlar efter det, det är att vara rationell i sin handling. Att ha effektivisering av jordbruket som mål samtidigt som man förstör jorden är inte vara rationell, då man går emot sitt eget mål. Misstag kan begås givetvis, men begår man samma misstag flera gånger om säger det sig självt att man inte är rationell, likaså om man handlar impulsivt eller tar beslut på ren magkänsla.
    Rationalitet är objektivt, dvs även om du inte är impulsiv eller går på magkänsla utan verkligen tror att du handlar rätt med övertygelse, behöver inte det betyda att du handlar rationellt. Detta kan bero på mental ohälsa eller brist på kunskap som jag tidigare skrev, och för detta finns det otaliga exempel i de förnuftsvidriga ideér som flödar där ute, och som många människor och stater handlar efter ofta med snedvriden statistik på sin sida, det är deras sätt att visa att deras aktioner leder till de resultat man önskar sig, på så sätt visar de att de handlar rationellt, men sanningen är en annan.

 • Tålis,

  Hur många bilbränder tror du det hade varit om Svenssons gick ut med sina automatkarbiner, eller låg med studsare på hustaken (så som de skulle kunna göra i ett fritt samhälle om sådana saker skedde)? ”Packet” har redan tagit över och de kallar sig själva för staten.

  • Ööööh? Vad menar du? Jag gissar och svarar:

   Om MÖNA-packet var fredslösa och fria att döda, skulle få bilbränder uppstå. Då skulle till och med jag kunna tänka mig själv på taket…

   Dock är det inte min önskan, utan MÖNA-packet ska ut. Helst frivillig. Avskaffas svenska staten, det bästa alternativet, försvinner inte nämnda pack, utan de måste??? Gissa den, som tror dig ana hur man blir av med dem…

 • Halsingen 22 minuter sedan @ Tålis Hävdar du Muslims4liberty inte är libertarianer?

  Hävdar inget i det fallet. Du och gelikar får gärna här svara på hur ni får det ihop med en extrem våldsideologi/religion och frihetlighet! Skyll inte sedan på mig och mina gelikar att du/ni inte kan skilja på vän och fiende….

   • Borde ha lagt till: Av Halsingens kommentarer här att döma har jag ingen aning om han är anarkist eller en PK-mulla, eller både och. En konstigt kombination, minst sagt…

   • Jo, du har rätt, men du vägrar ofta att svara rakt av vad du menar med dina motinlägg till mig. Så du får gärna beskriva hur du får din anarkism att passa ihop med din PK-ism. Varför inte i en separat tråd?

    Ditt ”Goddag yxskaft.” och resten var verkligen inget rimligt svar till mig ovanför, så du bör kanske lära av dig själv i detta fall?

   • @ Tålis

    Det är inte jag som spammar kommentarfälten här med provokativa och irrelevanta inlägg.

 • @Tålis
  Vart i texten visar du att din fråga är relevant? Hur kan det faktum att jag inte förnekar något innebära ett erkännande? Vill du godtycklig ta det som ett erkännande, säger det mycket om din intellektuella nivå.
  Har jag tagit upp Islam i mina inlägg här? Har artikelförfattar gjort det? Nej! Så hela det mellersta stycket i ditt inlägg är irrelevant.
  Allt jag gjorde var att påstå att du inte talar för alla svenskar, vilket du håller med om, så om det är så givet som du nu påstår så föreslår jag att du tänker till innan du skriver något, och inte tvärtom. Och vad är det jag inbillar mig? Jag har inte yttrat mig om vad majoriteten tycker eller vad jag tror att majoriteten tycker, så hur vet du vad jag inbillar mig? Än en gång allt jag gjorde var att jag skrev att du inte talar för alla svenskar, vilket är korrekt. Snacka om intellektuell förfall!!!!”

  Återigen låtsas Mr X vara mig överlägsen, trots alla tillkortakommandena, kommentar efter kommentar.

  MrX kan mycket väl vara antimuhammedan om man inte lästa vad han skrivit här förr. Ingen kan dock tro på det, annat än att betrakta MrX som en notorisk lögnare. För muhammedaner är det helt ok/rätt att ljuga för oss icke-imbecilla.

  Själv skulle jag aldrig svara på att bli anklagad för ultranazisist=muhammedan, så jag dömer MrX för uteblivet försvar!

  Det räcker för mig att vi svenskar avskyr islam, hur MrX får det att gå ihop med sitt resonemang är likgiltigt!

  • Höhöhö… blev fel där i texten: Det skulle givetvis stå: Själv skulle jag alltid svara på att bli anklagad för…

  • @Tålis

   Jag skriver att du lider av intellektuell förfall samtidigt som jag visar varför, jag påstår inte saker godtycklig bara för sakens skull som du gör eller för att visa att jag är överlägsen.

   Du påstår att jag har tillkortakommanden, utan att visa på hur eller var. Du påstår att jag är lögnare utan att visa var jag ljugit.

   • Du påstår det ja, utan argumentation! Du är chanslös emot mig, i vilken argumentation som helst, så ge upp!

    Försök skriva den artikel jag bad dig om, så kanske kan jag förstå dig och försöka hjälpa dig..

    Jag påstår inte att du/MrX är lögnare! Det är förmodligen svårt att se nyanser i ett språk som inte är modersmål? För övrigt har jag tidigare berömt MrX för hans svenska, men han såg bara det som kunde uppfattas som kritik.

    Staten uppstår/skapas av de som är snabbast på avtryckaren. Inget anarkistiskt ”säkerhetsföretag” hinner uppstå innan maffian eller annat kriminellt gäng skaffat sig övertaget. Förvisso kan jag tänka mig att vissa anarkister kan tänka nöja sig med det, bara för att det möjligen skulle kunna vara mer kostnadseffektivt.

   • Det enda övertaget som är värt att nämna är föreställningen att staten inte är ett kriminellt gäng 😉

   • Tja, det beror möjligen på att du inte förstår ord som ”kriminell”.

    Berätta gärna hur/varför du tror att anarkistiskt säkerhetsföretag hinner före? Någon ska väl betala dem? Visst, man kan hoppas på medborgargarden som tar upp kampen tidigt. Som sedan blir det du tror/önskar…

    Men i Svedala, där medelsvensson hitintills föredrar att dia moder Svea, kommer det att ske eller står du och gelikar på de barrikader som krävs? Nu är vi tredje klassens medborgare i vårt eget land. Arbetslinjen för svenskar, även om du är dödssjuk. Livstids all-inclusive gäller för allt utländsk pack.

    Svenskar är ett omyndigförklarat folk, som inte ens finns enligt vissa PK-mullor. Tills nyligen, numera diar muhammedaner moder Svea som rånat oss svenskar för att föda det oönskade packet…

   • Jag förstår mycket väl ordet men köper inte att de finns olikhet inför lagen som staten hävdar.

    Nej säkerhetsföretaget kommer efter, staten existerar nu och gör redan själv ett utomordentligt jobb med att förstöra sig självt. Vi moppar upp resterna sedan och står rustade inför framtiden.

    Du får behålla moder svina själv och mata, rida eller dia, vad du nu föredrar.

   • @Tålis, vad vill du egentligen få sagt? Jag vet inte varför du tar upp saker som att vara chanslös, överlägsen och dylikt, börjar verkligen misstänka att du känner dig intellektuellt underlägsen på riktigt, vilket du bör göra med tanke på den osammanhängande rappakaljan till inlägg du har och alla irrelevanta saker du tar upp. Det är det absolut sista jag skriver i den här tråden, sista ordet är ditt.

   • Tja, du lär aldrig förstå, så jag slösar inte mer energi på dig här… För andra är det självklart!

 • Tålis,
  det här inlägget är väl ett alldeles utmärkt exempel på ett tillfälle där du tar ett ämne och skruvar om det till att handla om invandring och muslimer. Dock inte sagt att dessa ämnen är ointressanta eller inte får diskuteras. Men jag ser inte vad dagens svenska invandringspolitik har att göra med en artikel som har titeln ”Om statens uppkomst”. Således, vill du fortsätta diskutera detta råder jag dig att flytta det till forumet, eller lämplig artikel.
  Så, vänligen håll dig till ämnet i fortsättningen. Annars måste jag börja moderera kommentarer vilket är något jag absolut inte vill göra.
  Tack på förhand.

  Jag bekänner att det gick över styr här. Jag ska försöka skärpa mig. Jag ”lyckades” över förmodan, vilket inte var min avsikt. Min första önskan var bara att MrX skulle förklara sin position, inte här, utan i en separat artikel. Bekänner att jag misslyckades…

  Dock har det viss anknytning till ämnet, då avsikt har med ämne att göra . Jag har också kommenterat relevant för artikeln, så jag känner mig inte som enbart skurk…

 • Jag gav Jonas Ek ovanför en chans/förklaring till hur anarkistisktiska säkerhetsföretag skulle kunna uppstå. Han valde att skita i det och bara babblar…

  Jag förstår mycket väl ordet men köper inte att de finns olikhet inför lagen som staten hävdar

  Jaså, det gör du?! Det finns tyvärr många olikheter inför lagen, i svenska staten som inte är en rättsstat. Utbölingar och kvinnor döms mildare än svenska män. Det var kanske inte det JE menade, men inte uttryckt begripligt.

  • Ja, babbel som att staten hävdar att den får tex stjäla egendom som ju är kriminellt beteende.

   Är det svårt att tänka sig att skydda sig mot ovan nämnda beteende med hjälp av andra tex i form av ett företag, nej inte särskilt. Det finns redan privata skyddsföretag av både civil och militär klass, dessa kommer gladeligen ta emot mina pengar när tiden är mogen.

   Berätta gärna hur din rättsstat ser ut utan att begå egendomsbrott i någon form.

   • Jaha, du tänker dig att typ Securitas genast hakar på? Varför inte skriva det direkt? Jag tänkte inte på det, och gissade att de var satt ur spel innan.

    Du kan ha/få rätt när Sverige kollapsar inom kort < 5-20 år. Bättre än så är jag inte att gissa just nu. Själv drar jag långt innan. Helst till Schweiz, men då måste jag vinna stort på trav, innan dess. Där släpper man inte in parasiter, utan endast de som kan försörja sig. Lär vara världens mest "rika" land. Vad kan det bero på månne?

 • ”Halsingen” har nu gått om Jonas Ek (JE), som denna sidas mesta en-radere. Jag berömde JE, och han skärpte sig. Det behöver givetvis inte vara ett kausatt samband, men jag gillar/hoppas att det vore så…

  Tja, vad kan man berömma Halsingen för? På rak arm är det enda, att han hittar några enstaka bra länkar ibland. Tror inte H nöjer sig med det, så vi lär harva i oenighet länge…

  För övrigt ska PK-staten förintas! Anhängarna ska förlora all sin egendom, doppas i tjära, rullas i fjädrar och springa gatlopp…

  • @ Tålis

   Din kommentar ovan är det inte ens lönt att besvara, eftersom den talar för sig själv.

   • Jaa, en enradare till! Vad du kan, när du inte vill Halsingen!

    Om du känner dig träffad, att du riskerar tjära och fjädrar (vilket jag tror du gör) hur får du det att gå ihop med din ”anarkism”?

    För övrigt ska PK-staten förintas! Anhängarna ska förlora all sin egendom, doppas i tjära, rullas i fjädrar och tvingasspringa gatlopp!

 • Ja, typ Halsingen kanske borde stängas av, men jag anser inte att mina motsträviga okunniga motståndare ska förlora sin yttrandefrihet!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *