Svenska frihetskämpar, förena eder! Bli Patreon

Detta land är vems land?

En av de frågor som hjälper till att skilja libertarianer från konservativa är den som har att göra med så kallad “illegal invandring”. Eftersom konservativa erkänner statens legitimitet, tenderar de att se på den som en entitet som har rätt att utöva samma exkluderingsrättigheter som privata egendomsägare i allmänhet. Statens anspråk på suveränt beslutsfattande inom sina territoriella gränser ifrågasätts i stort sett aldrig av konservativa. Om personer från andra nationer önskar att beträda det territorium som staten tagit i anspråk, är det bara lämpligt att beträdaren måste få statens tillstånd.

Oberoende av om man förkastar statens legitimitet helt och hållet, eller endast ser på den som ett sorts ombud för de som har valt den för att skydda sina liv och egendomsintressen under någon skenbar teori om ett “samhällskontrakt” är det svårt – från ett libertarianskt perspektiv – att tänka att något politiskt system åtnjuter “rättigheter” som är likvärdiga med de som människor har. Eftersom staten inte har någon existens innan människor, som var de som antingen skapade den, eller erövrades av den, är det svårt att förstå ett argument som skulle ge denna entitet några intressen som uppstod före dess skapande, och som inte hade sitt ursprung i antingen kontrakt eller våld. Inga bevis finns för att något politiskt system har uppstått genom ett ömsesidigt avtal mellan de underkastade, och med ett ganska universellt förkastande av idén att man legitimt kan få företräda någons intressen genom tvångsmässig inkräktning, har staten inget anspråk på att utöva några “rättigheter” som en libertarian skulle behöva respektera.

Det anglo-amerikanska juridiska systemet begränsar äganderätt till “personer”, det vill säga till självägande, självkontrollerande varelser. Detta är orsaken till varför din hund eller katt inte kan vara egendomsägare (folk som testamenterar till sådana djur lämnar egendomen till en förvaltare som, i sin tur, kommer att fatta beslut åt dem). Det är detta som gjorde Dred Scott-fallet – som jag varje år använder som introduktion i min egendomsklass – så viktigt: var Scott en “person” eller sin herres “egendom”? Detta förklarar också varför “företag” existerar som artificiella, juridiska personer, ett koncept som är fyllt av motsägelser och inkonsekvenser som inte gäller för naturliga personer.

Kan politiska system anses vara “ägare”? Om så är fallet, på vilken grund? Om staten är vårt ombud, vilken logik kan sägas ge den ett anspråk på ägandeskap av oss, dess påstådda uppdragsgivare? Om ägandet av egendom är en utökning av självägande, åtnjuter staten samma grundläggande egenskap som resten av oss? Om min granne och jag är självägande varelser – var och en, i princip, oförmögen att tvinga den andre till ett handlande – är staten jämlik i detta arrangemang? Om staten önskar bedriva krigföring, och resten av oss motsätter oss sådana handlingar, måste vi respektera dess beslut på samma sätt som vi skulle respektera våra grannars handlingar? Är detta varför röstande i val historiskt sett har varit ett sådant slöseri med tid, eftersom staten insisterar på att följa sina egna intressen oavsett vem vi än röstar på? Om staten inte hade skapats via ett samhällskontrakt, och om den anses vara en självägande varelse som har rätt att äga och kontrollera egendom, kan de som påståtts ha skapat den också komma överrens om att göra slut på den?

Det finns för många outforskade frågor om vi tillskriver staten rätten att äga egendom. Jag har utforskat många av dessa frågeställningar i min bok, Boundaries of Order. Det räcker med att säga att statens auktoritet att hindra utlänningar från att beträda dess territoriella gränser utan tillstånd beror på dess möjlighet att hävda en egendomsrätt till detta territorium.

Supportrar av statliga begränsningar på invandring begår det farliga misstaget av att blanda ihop individuella och kollektiva ägandeanspråk – en ståndpunkt som återspeglar hur djupt inbäddat kollektivism är i vår kultur. Om någon, utan mitt tillstånd, väljer att sätta upp ett tält och bo på min gräsmatta, skulle jag ha rätt att flytta på honom; att exkludera honom från att åtnjuta det som är mitt. Men om samma person valde att bosätta sig på icke-ägd mark, vilket anspråk skulle jag legitimt kunna ha mot att han gör så? Vidare, om det enda denna person försökte göra var att beträda ett land, utan någons tillstånd, vilken princip skulle då kunna användas för att ge trovärdighet till argumentet att han borde förflyttas?

Med undantag från mark som en självägande person kan göra anspråk på är jag oförmögen att hitta någon princip som kan åkallas för att hindra folk från att vandra – eller flyga till – vilken plats som helst på jordklotet. Eftersom staten inte har någon legitimitet som jag är beredd att erkänna, misslyckas dess anspråk på rätten att begränsa sådana förflyttningar. Att tro något annat är att begränsa mänskligheten till primitiva, stamliknande förklaringar av det mänskliga samhället. Modern teknologi – speciellt Internet – baseras på att överkomma traditionellt geografiskt definierade samhälleliga gränser.

Vi människor har genererat så mycket konflikter, förstörelse, krig och andra samhälleliga störningar på grund av vårt misslyckande att respektera våra egendomsintressens okränkbarhet. Staten frodas av sådana kränkningar; den skulle inte kunna fungera utan dem. Vi har varit tanklösa nog att låta staten komma undan med dess skapade konflikter som sätter oss i krig med varandra. Vi köper dess självbevarande beskyddarverksamhet eftersom det motsatta skulle tvinga oss att tynga ner våra sinnen med tankar vi helst inte vill tänka. Vi föredrar att bli underhållna – kanske att undra vem som kommer att bli nästa “Idol”, eller följa det dagliga dramat på CNN om ett oljeutsläpp.

En av de många undanmanövrar som förs fram för att hålla oss fokuserade på de politiskt genererade konflikterna som staten lovar att lösa kan man hitta i mobiliseringen av vår “mörka sida”. I tider av samhälleligt kaos – som det vi upplever nu – är vi trygga i att hitta “syndabockar” för våra problem. Så kallade “terrorister” – folk som reagerar på den amerikanska utrikespolitik som de flesta av oss helst inte vill studera i detalj – kan användas för att rationalisera bombandet och dödandet av folk som inte har gjort oss något ont. Det är tillräckligt, för de flesta amerikaner, att en president kallar en annan nation för “terrorister” för att sedan stödja en attack mot den.

Den mörka sidans krafter kan också sättas i rörelse mot rasrelaterade eller etniska grupper, vars synliga egenskaper gör dem till lätta måltavlor för kollektiv aggression. Även om motiv som har sin grund i rasrelaterad eller kulturell trångsynthet strängt kommer att förnekas av de som kräver kraftfullare statlig handling mot de “illegala invandrarna”, är det svårt att föreställa sig att sådana högljudda kampanjer skulle föras om folk strömmade till USA från Kanada snarare än från Mexiko. Av i stort sett samma orsaker som de flesta amerikaner fann det acceptabelt att, under andra världskriget, sätta in japanska amerikaner i koncentrationsläger (förlåt, “re-allokeringscenter”), men skulle motsatt sig åtgärder att spärra in amerikaner av tyskt påbrå, är det nuvarande kriget mot centralamerikanska invandrare lättare att upprätthålla.

Att staten kan lita på att så många av oss aktiverar vår mörka sida å “invandringsproblemets” vägnar, vars lösning kommer att utöka statens polisiära makt, är bara ytterligare ett exempel på hur vi genererar de konflikter mellan grupper som krävs för att de politiska systemen ska behålla sin goda hälsa. Men bortom detta ligger ytterligare försämringar av principen om privat egendom, och en utökning av ett mer simplistiskt koncept som grundas i kollektivt ägande och auktoritet.

Som en sista avslutande tanke; de som så ivrigt ropar efter statliga trupper, murar, och andra tvångsmässiga medel för att kontrollera invandringen i detta land kanske borde stanna upp och tänka på orsaken till att de är här eftersom deras förfäder fritt kunde beträda vad som en gång i tiden var ett land med öppna gränser.

Originalartikeln har översatts till svenska av Joakim Kämpe.

Kommentera på bloggen

Svenska frihetskämpar, förena eder! Bli Patreon